آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 يزد گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 6,272,685 22,658,268,196 Rls. 683,292 $
2 3 1396 يزد گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 6,403,050 22,530,978,879 Rls. 694,299 $
3 5 1396 يزد گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 5,784,487 20,368,262,514 Rls. 621,752 $
4 12 1396 يزد گرجستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 4,846,747 19,546,792,431 Rls. 522,474 $
5 8 1396 يزد گرجستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 4,254,642 16,364,078,176 Rls. 468,013 $
6 10 1396 يزد گرجستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 4,133,397 16,074,184,194 Rls. 445,101 $
7 4 1396 يزد گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 4,481,929 15,799,098,691 Rls. 485,784 $
8 2 1396 يزد گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,240,375 15,319,394,942 Rls. 472,217 $
9 9 1396 يزد گرجستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 3,964,240 14,955,178,432 Rls. 423,404 $
10 11 1396 يزد گرجستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 3,095,480 12,344,992,830 Rls. 334,958 $
11 1 1396 يزد گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,032,806 10,012,138,650 Rls. 308,728 $
12 8 1396 يزد گرجستان 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 235,489 8,070,914,497 Rls. 235,489 $
13 11 1396 يزد گرجستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 163,429 7,224,201,194 Rls. 196,112 $
14 7 1396 يزد گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,749,343 6,348,159,564 Rls. 187,069 $
15 2 1396 يزد گرجستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 73,375 4,760,718,050 Rls. 146,750 $
16 12 1396 يزد گرجستان 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 1,044,984 4,661,641,258 Rls. 124,638 $
17 10 1396 يزد گرجستان 39012090 ک ک ک ساير: 47,820 3,470,679,960 Rls. 95,640 $
18 7 1396 يزد گرجستان 39012090 ک ک ک ساير: 48,490 3,262,857,860 Rls. 96,980 $
19 4 1396 يزد گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 81,228 3,174,616,195 Rls. 97,471 $
20 4 1396 يزد گرجستان 39012090 ک ک ک ساير: 48,480 3,158,007,200 Rls. 96,960 $
21 3 1396 يزد گرجستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 48,315 3,135,742,720 Rls. 96,630 $
22 9 1396 يزد گرجستان 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 526,970 2,204,796,146 Rls. 62,284 $
23 11 1396 يزد گرجستان 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 513,940 2,128,610,544 Rls. 57,708 $
24 1 1396 يزد گرجستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 48,000 1,820,707,200 Rls. 56,160 $
25 12 1396 يزد گرجستان 39012090 ک ک ک ساير: 24,040 1,793,335,920 Rls. 48,080 $
26 8 1396 يزد گرجستان 39012090 ک ک ک ساير: 24,140 1,688,110,200 Rls. 48,280 $
27 12 1396 يزد گرجستان 48026200 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودشده بصورت ورق بحالت تانشده يك ضلع ا ز435وضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 44,820 1,663,471,890 Rls. 44,820 $
28 1 1396 يزد گرجستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 24,015 1,557,516,840 Rls. 48,030 $
29 8 1396 يزد گرجستان 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 297,360 1,210,430,006 Rls. 34,482 $
30 6 1396 يزد گرجستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 10,590 1,047,337,286 Rls. 31,770 $
31 11 1396 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 127,258 1,030,183,309 Rls. 27,999 $
32 10 1396 يزد گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 20,392 882,290,320 Rls. 24,470 $
33 4 1396 يزد گرجستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 17,775 850,726,300 Rls. 26,140 $
34 10 1396 يزد گرجستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 15,210 850,633,152 Rls. 23,592 $
35 7 1396 يزد گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 20,423 821,719,710 Rls. 24,507 $
36 10 1396 يزد گرجستان 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 188,730 819,902,942 Rls. 22,592 $
37 8 1396 يزد گرجستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 14,070 745,780,480 Rls. 21,760 $
38 3 1396 يزد گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 18,802 732,317,396 Rls. 22,562 $
39 9 1396 يزد گرجستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 12,890 728,145,000 Rls. 20,625 $
40 9 1396 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 90,210 704,498,451 Rls. 19,847 $
41 11 1396 يزد گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 23,700 700,666,800 Rls. 18,960 $
42 10 1396 يزد گرجستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 6,370 683,373,600 Rls. 19,110 $
43 7 1396 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 91,503 681,403,108 Rls. 20,132 $
44 9 1396 يزد گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 23,800 671,179,040 Rls. 19,040 $
45 3 1396 يزد گرجستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 13,966 666,367,316 Rls. 20,539 $
46 5 1396 يزد گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 23,357 613,311,892 Rls. 18,686 $
47 7 1396 يزد گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 21,600 592,237,440 Rls. 17,280 $
48 3 1396 يزد گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 22,600 586,714,080 Rls. 18,080 $
49 8 1396 يزد گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 164,446 560,131,865 Rls. 16,343 $
50 4 1396 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 75,110 537,488,535 Rls. 16,525 $
51 8 1396 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 68,214 525,658,344 Rls. 15,008 $
52 4 1396 يزد گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 18,950 492,548,400 Rls. 15,160 $
53 2 1396 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 65,868 470,179,329 Rls. 14,491 $
54 2 1396 يزد گرجستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 23,400 415,867,980 Rls. 12,820 $
55 5 1396 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 52,335 377,829,613 Rls. 11,515 $
56 6 1396 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 50,157 365,798,551 Rls. 11,035 $
57 3 1396 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 47,898 341,931,384 Rls. 10,537 $
58 9 1396 يزد گرجستان 70193910 پشم شيشه 9,320 331,689,480 Rls. 9,320 $
59 5 1396 يزد گرجستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 3,045 299,253,465 Rls. 9,135 $
60 12 1396 يزد گرجستان 08081000 سيب , تازه 15,800 295,578,500 Rls. 7,900 $
61 12 1396 يزد گرجستان 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 35,425 292,815,918 Rls. 7,794 $
62 5 1396 يزد گرجستان 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 14,545 285,015,093 Rls. 8,727 $
63 10 1396 يزد گرجستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 2,601 279,035,280 Rls. 7,803 $
64 12 1396 يزد گرجستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 48,500 274,925,420 Rls. 7,348 $
65 4 1396 يزد گرجستان 70193910 پشم شيشه 7,230 235,077,850 Rls. 7,230 $
66 10 1396 يزد گرجستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 2,058 220,782,240 Rls. 6,174 $
67 8 1396 يزد گرجستان 70193910 پشم شيشه 5,700 200,676,900 Rls. 5,700 $
68 5 1396 يزد گرجستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 9,450 185,743,530 Rls. 5,670 $
69 7 1396 يزد گرجستان 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 23,730 178,939,333 Rls. 5,221 $
70 10 1396 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 22,430 176,439,840 Rls. 4,934 $
71 2 1396 يزد گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 5,998 155,642,322 Rls. 4,798 $
72 6 1396 يزد گرجستان 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 1,500 148,099,500 Rls. 4,500 $
73 8 1396 يزد گرجستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 22,200 119,506,600 Rls. 3,400 $
74 11 1396 يزد گرجستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 21,660 117,029,827 Rls. 3,187 $
75 12 1396 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 12,165 99,849,423 Rls. 2,677 $
76 11 1396 يزد گرجستان 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 11,960 96,173,574 Rls. 2,631 $
77 12 1396 يزد گرجستان 70193910 پشم شيشه 2,570 96,156,550 Rls. 2,570 $
78 1 1396 يزد گرجستان 70193910 پشم شيشه 2,850 92,448,300 Rls. 2,850 $
79 6 1396 يزد گرجستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 888 89,051,266 Rls. 2,665 $
80 9 1396 يزد گرجستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 840 88,799,760 Rls. 2,520 $
81 10 1396 يزد گرجستان 70193910 پشم شيشه 2,400 86,327,200 Rls. 2,400 $
82 7 1396 يزد گرجستان 70193910 پشم شيشه 1,950 66,186,900 Rls. 1,950 $
83 8 1396 يزد گرجستان 69051000 سفال پوشش بام ا زسرا ميک. 19,815 48,496,455 Rls. 1,387 $
84 12 1396 يزد گرجستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 1,750 32,738,125 Rls. 875 $
85 12 1396 يزد گرجستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,210 22,636,075 Rls. 605 $
86 3 1396 يزد گرجستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 920 12,977,600 Rls. 400 $
87 12 1396 يزد گرجستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 605 11,299,330 Rls. 302 $
88 11 1396 يزد گرجستان 68029290 ساير سنگهاي آهکي غيراز رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اماکنده کاري وحکاکي نشده 1,700 9,547,460 Rls. 260 $
89 9 1396 يزد گرجستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 492 8,457,120 Rls. 240 $
مجموع کل
270,461,503,038 ريال
مجموع کل
7,907,903 دلار
[1]