آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 يزد هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 6,062,570 43,268,375,649 Rls. 1,333,767 $
2 3 1396 يزد هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 4,286,884 30,602,648,386 Rls. 943,078 $
3 1 1396 يزد هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,688,678 12,048,983,220 Rls. 371,510 $
4 2 1396 يزد هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 3,546,675,700 Rls. 109,300 $
5 7 1396 يزد هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 7,500 3,394,912,500 Rls. 101,250 $
6 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد هند 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 79,930 2,050,568,360 Rls. 55,340 $
7 3 1396 يزد هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 35,029 1,364,214,124 Rls. 42,035 $
8 2 1396 يزد هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 18,263 710,900,685 Rls. 21,915 $
9 7 1396 يزد هند 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 1,025 680,271,064 Rls. 20,152 $
10 2 1396 يزد هند 25070010 کائولن 23,300 181,376,520 Rls. 5,592 $
11 9 1396 يزد هند 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 26,720 79,990,260 Rls. 2,270 $
12 5 1396 يزد هند 69074090 ک ک ک سا?ر 25,850 71,087,760 Rls. 2,160 $
13 2 1396 يزد هند 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 26,000 58,512,740 Rls. 1,804 $
14 4 1396 يزد هند 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 24,925 40,496,894 Rls. 1,246 $
15 5 1396 يزد هند 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 24,425 39,884,804 Rls. 1,221 $
مجموع کل
98,138,898,666 ريال
مجموع کل
3,012,640 دلار
[1]