آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 يزد هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 2,751,590 163,676,377,854 Rls. 4,402,543 $
2 3 1396 يزد هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,362,912 70,763,596,661 Rls. 2,180,659 $
3 2 1396 يزد هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,139,919 59,178,610,796 Rls. 1,823,863 $
4 10 1396 يزد هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 936,476 53,581,425,120 Rls. 1,498,362 $
5 8 1396 يزد هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 764,434 42,990,495,857 Rls. 1,223,093 $
6 6 1396 يزد هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 80,000 30,647,168,890 Rls. 924,104 $
7 4 1396 يزد هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 80,000 30,378,917,919 Rls. 933,732 $
8 7 1396 يزد هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 442,926 24,155,709,627 Rls. 708,681 $
9 7 1396 يزد هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 60,000 23,623,992,501 Rls. 703,015 $
10 1 1396 يزد هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 283,880 14,724,514,944 Rls. 454,208 $
11 3 1396 يزد هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 80,000 13,963,559,604 Rls. 430,366 $
12 2 1396 يزد هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 60,540 12,286,555,387 Rls. 378,720 $
13 7 1396 يزد هلند 72027000 فروموليبدن. 20,000 9,511,541,105 Rls. 281,765 $
14 5 1396 يزد هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 7,930,333,293 Rls. 240,963 $
15 5 1396 يزد هلند 28419000 سايرا ملاح ا سيدهاي ا کسومتاليک ياپرا کسومتاليک، غير از موارد مذكور در شماره هاي 28418000 تا 28413000 87 7,320,492,463 Rls. 222,433 $
16 3 1396 يزد هلند 28419000 سايرا ملاح ا سيدهاي ا کسومتاليک ياپرا کسومتاليک، غير از موارد مذكور در شماره هاي 28418000 تا 28413000 60 5,581,990,200 Rls. 172,050 $
17 9 1396 يزد هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 96,524 5,452,279,152 Rls. 154,438 $
18 12 1396 يزد هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 4,988,167,800 Rls. 133,320 $
19 10 1396 يزد هلند 28419000 سايرا ملاح ا سيدهاي ا کسومتاليک ياپرا کسومتاليک، غير از موارد مذكور در شماره هاي 28418000 تا 28413000 50 4,615,889,120 Rls. 128,020 $
20 1 1396 يزد هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 4,101,493,440 Rls. 126,480 $
21 11 1396 يزد هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 67,680 3,976,443,648 Rls. 108,288 $
22 11 1396 يزد هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,000 2,937,680,000 Rls. 80,000 $
23 6 1396 يزد هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 47,116 2,519,366,700 Rls. 75,385 $
24 4 1396 يزد هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 41,706 2,175,064,350 Rls. 66,730 $
25 5 1396 يزد هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 30,572 1,605,488,130 Rls. 48,915 $
26 3 1396 يزد هلند 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 5,170 587,074,180 Rls. 18,095 $
مجموع کل
603,274,228,741 ريال
مجموع کل
17,518,228 دلار
[1]