آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 يزد قطر 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 3,007,390 35,817,166,794 Rls. 1,052,587 $
2 3 1396 يزد قطر 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 639,440 7,261,096,976 Rls. 223,804 $
3 8 1396 يزد قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 6,959,720,000 Rls. 200,000 $
4 7 1396 يزد قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 19,500 6,254,991,323 Rls. 186,549 $
5 2 1396 يزد قطر 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 563,200 6,079,932,667 Rls. 187,429 $
6 8 1396 يزد قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 5,670,486,000 Rls. 162,000 $
7 4 1396 يزد قطر 69074090 ک ک ک سا?ر 1,253,292 4,596,135,220 Rls. 141,046 $
8 8 1396 يزد قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 14,960 3,810,924,080 Rls. 108,142 $
9 12 1396 يزد قطر 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 787,026 3,640,056,480 Rls. 97,596 $
10 4 1396 يزد قطر 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 501,500 3,584,621,700 Rls. 110,330 $
11 7 1396 يزد قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,218,880,000 Rls. 96,000 $
12 11 1396 يزد قطر 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 2,329 2,979,699,310 Rls. 81,515 $
13 9 1396 يزد قطر 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 641,520 2,713,573,641 Rls. 76,981 $
14 10 1396 يزد قطر 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 622,600 2,693,815,872 Rls. 74,712 $
15 10 1396 يزد قطر 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 568,638 2,509,640,502 Rls. 69,192 $
16 12 1396 يزد قطر 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 24,740 2,496,517,160 Rls. 67,032 $
17 4 1396 يزد قطر 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 95,150 2,473,138,800 Rls. 76,120 $
18 4 1396 يزد قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 7,525 2,093,294,400 Rls. 64,320 $
19 2 1396 يزد قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 7,730 1,879,126,392 Rls. 57,928 $
20 8 1396 يزد قطر 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 377,878 1,665,535,365 Rls. 47,385 $
21 12 1396 يزد قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,460 1,334,967,200 Rls. 35,680 $
22 10 1396 يزد قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 6,145 1,269,401,697 Rls. 35,223 $
23 7 1396 يزد قطر 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 171,870 1,109,828,949 Rls. 32,656 $
24 12 1396 يزد قطر 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 23,020 963,557,270 Rls. 25,878 $
25 5 1396 يزد قطر 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 149,980 935,302,276 Rls. 28,496 $
26 8 1396 يزد قطر 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 7,320 895,803,300 Rls. 25,620 $
27 12 1396 يزد قطر 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 3,855 503,275,407 Rls. 13,493 $
28 12 1396 يزد قطر 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 2,750 464,520,000 Rls. 12,415 $
29 11 1396 يزد قطر 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 3,400 439,728,800 Rls. 11,900 $
30 12 1396 يزد قطر 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 79,900 327,796,567 Rls. 8,769 $
31 12 1396 يزد قطر 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 2,118 236,163,110 Rls. 6,353 $
32 6 1396 يزد قطر 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 1,787 179,164,620 Rls. 5,361 $
33 2 1396 يزد قطر 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 46,430 175,224,600 Rls. 5,400 $
34 10 1396 يزد قطر 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,023 112,188,612 Rls. 3,069 $
35 12 1396 يزد قطر 33019012 ساير عرقيات سنتي 146 5,420,115 Rls. 146 $
36 10 1396 يزد قطر 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 122 4,459,588 Rls. 122 $
مجموع کل
117,355,154,793 ريال
مجموع کل
3,431,249 دلار
[1]