آمار کل " صادرات به" کشور (اتريش) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 يزد اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 60,000 25,721,395,519 Rls. 697,927 $
2 10 1396 يزد اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 60,000 25,301,469,344 Rls. 705,569 $
3 5 1396 يزد اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 60,000 23,446,975,557 Rls. 715,359 $
4 12 1396 يزد اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 17,585,535,462 Rls. 468,974 $
5 8 1396 يزد اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 16,325,246,649 Rls. 463,854 $
6 7 1396 يزد اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 15,911,713,610 Rls. 466,414 $
7 6 1396 يزد اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 15,824,201,463 Rls. 474,396 $
8 3 1396 يزد اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 60,000 10,529,056,652 Rls. 324,463 $
9 4 1396 يزد اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 7,608,748,635 Rls. 233,433 $
10 2 1396 يزد اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 7,538,461,676 Rls. 232,364 $
11 2 1396 يزد اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 17,345 4,504,245,690 Rls. 138,810 $
12 1 1396 يزد اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 4,235,105,280 Rls. 130,560 $
13 4 1396 يزد اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 19,720 3,839,397,645 Rls. 117,791 $
14 7 1396 يزد اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 15,170 3,154,726,831 Rls. 92,047 $
15 12 1396 يزد اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 14,686 3,027,858,222 Rls. 81,178 $
16 10 1396 يزد اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 8,748 2,004,020,673 Rls. 55,607 $
17 1 1396 يزد اتريش 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 550 534,897,000 Rls. 16,500 $
مجموع کل
187,093,055,908 ريال
مجموع کل
5,415,246 دلار
[1]