آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 يزد آلمان 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,234,344 71,534,123,997 Rls. 1,974,951 $
2 11 1396 يزد آلمان 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 663,812 39,088,340,194 Rls. 1,062,100 $
3 12 1396 يزد آلمان 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 573,498 34,263,052,320 Rls. 917,598 $
4 7 1396 يزد آلمان 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 578,004 31,549,722,575 Rls. 924,805 $
5 3 1396 يزد آلمان 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 457,586 23,757,717,830 Rls. 732,058 $
6 9 1396 يزد آلمان 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 416,168 23,469,129,384 Rls. 665,869 $
7 6 1396 يزد آلمان 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 409,940 21,835,700,064 Rls. 655,904 $
8 8 1396 يزد آلمان 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 248,978 13,928,797,260 Rls. 398,364 $
9 10 1396 يزد آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 10,777,833,000 Rls. 297,000 $
10 9 1396 يزد آلمان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 22,000 10,569,933,000 Rls. 297,000 $
11 8 1396 يزد آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 18,700 8,689,833,900 Rls. 252,450 $
12 7 1396 يزد آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 22,500 3,084,570,000 Rls. 90,000 $
13 6 1396 يزد آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 22,500 2,973,600,000 Rls. 90,000 $
14 9 1396 يزد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,730 1,245,686,178 Rls. 35,002 $
15 6 1396 يزد آلمان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 8,750 1,023,487,500 Rls. 30,625 $
16 10 1396 يزد آلمان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 3,320 418,773,180 Rls. 11,620 $
مجموع کل
298,210,300,382 ريال
مجموع کل
8,435,346 دلار
[1]