آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (نوردوز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 نوردوز ارمنستان 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 499,239,711 3,160,000,000,000 Rls. 84,870,752 $
2 9 1396 نوردوز ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 3,260,280 18,977,488,584 Rls. 537,946 $
3 10 1396 نوردوز ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 2,900,000 17,329,372,500 Rls. 478,500 $
4 2 1396 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 1,606,000 15,630,377,400 Rls. 481,800 $
5 6 1396 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 1,446,424 14,403,894,141 Rls. 433,837 $
6 9 1396 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 1,124,000 11,909,696,400 Rls. 337,200 $
7 1 1396 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 1,166,000 11,344,700,400 Rls. 349,800 $
8 3 1396 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 1,120,000 10,902,886,200 Rls. 336,000 $
9 8 1396 نوردوز ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 1,825,000 10,457,473,125 Rls. 301,125 $
10 12 1396 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 639,725 10,354,747,867 Rls. 277,478 $
11 7 1396 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 962,000 9,830,475,600 Rls. 288,600 $
12 11 1396 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 467,245 8,298,136,699 Rls. 225,041 $
13 5 1396 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 820,000 8,050,723,200 Rls. 246,000 $
14 9 1396 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 510,964 8,011,691,761 Rls. 226,217 $
15 7 1396 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 481,592 7,505,875,580 Rls. 222,112 $
16 4 1396 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 740,000 7,221,960,000 Rls. 222,000 $
17 3 1396 نوردوز ارمنستان 08071100 هندوا نه , تازه 484,358 6,414,050,611 Rls. 197,658 $
18 10 1396 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 578,000 6,268,608,600 Rls. 173,672 $
19 3 1396 نوردوز ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 46,400 5,809,447,875 Rls. 179,025 $
20 2 1396 نوردوز ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 43,025 5,373,900,166 Rls. 165,646 $
21 8 1396 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 506,000 5,305,588,200 Rls. 151,800 $
22 3 1396 نوردوز ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,361,552 5,273,007,345 Rls. 162,513 $
23 12 1396 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 458,000 5,138,709,000 Rls. 137,400 $
24 2 1396 نوردوز ارمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 430,516 4,691,899,425 Rls. 144,645 $
25 8 1396 نوردوز ارمنستان 70193910 پشم شيشه 53,452 4,657,010,260 Rls. 133,630 $
26 8 1396 نوردوز ارمنستان 08081000 سيب , تازه 442,160 4,605,724,561 Rls. 132,593 $
27 6 1396 نوردوز ارمنستان 38123960 ک ک ک پا?دارکننده­ها بر پا?ه س?ل?کون 35,975 4,603,832,919 Rls. 138,144 $
28 12 1396 نوردوز ارمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 607,785 4,494,150,626 Rls. 120,344 $
29 9 1396 نوردوز ارمنستان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 483,160 4,440,570,883 Rls. 125,622 $
30 11 1396 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 400,000 4,422,570,000 Rls. 120,000 $
31 9 1396 نوردوز ارمنستان 38123960 ک ک ک پا?دارکننده­ها بر پا?ه س?ل?کون 29,200 3,965,628,590 Rls. 112,420 $
32 11 1396 نوردوز ارمنستان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 409,940 3,917,474,960 Rls. 106,584 $
33 11 1396 نوردوز ارمنستان 38123960 ک ک ک پا?دارکننده­ها بر پا?ه س?ل?کون 27,000 3,851,763,300 Rls. 103,950 $
34 9 1396 نوردوز ارمنستان 01051190 مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر . 28,500 3,701,355,000 Rls. 105,000 $
35 5 1396 نوردوز ارمنستان 38123960 ک ک ک پا?دارکننده­ها بر پا?ه س?ل?کون 28,625 3,605,883,259 Rls. 110,206 $
36 12 1396 نوردوز ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,503,285 3,562,814,901 Rls. 95,125 $
37 12 1396 نوردوز ارمنستان 38123960 ک ک ک پا?دارکننده­ها بر پا?ه س?ل?کون 24,000 3,457,146,000 Rls. 92,400 $
38 7 1396 نوردوز ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 600,000 3,377,385,000 Rls. 99,000 $
39 11 1396 نوردوز ارمنستان 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 23,850 3,372,996,169 Rls. 91,822 $
40 11 1396 نوردوز ارمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 546,435 3,273,055,497 Rls. 88,686 $
41 12 1396 نوردوز ارمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 424,585 3,155,635,835 Rls. 84,588 $
42 10 1396 نوردوز ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,233,362 2,969,170,059 Rls. 81,867 $
43 7 1396 نوردوز ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,255,284 2,899,109,755 Rls. 85,701 $
44 6 1396 نوردوز ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 500,000 2,757,150,000 Rls. 82,500 $
45 2 1396 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 836,600 2,753,426,797 Rls. 84,867 $
46 11 1396 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 1,162,840 2,693,110,545 Rls. 73,056 $
47 4 1396 نوردوز ارمنستان 08071100 هندوا نه , تازه 92,390 2,662,056,590 Rls. 81,932 $
48 2 1396 نوردوز ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,172,741 2,660,224,880 Rls. 82,003 $
49 1 1396 نوردوز ارمنستان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 386,030 2,625,085,859 Rls. 80,945 $
50 2 1396 نوردوز ارمنستان 08071100 هندوا نه , تازه 183,668 2,512,582,600 Rls. 77,451 $
51 11 1396 نوردوز ارمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 203,003 2,510,026,858 Rls. 67,939 $
52 11 1396 نوردوز ارمنستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 144,652 2,479,170,225 Rls. 67,351 $
53 10 1396 نوردوز ارمنستان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 255,480 2,385,198,816 Rls. 66,425 $
54 6 1396 نوردوز ارمنستان 70193910 پشم شيشه 28,652 2,378,020,100 Rls. 71,675 $
55 10 1396 نوردوز ارمنستان 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 45,800 2,326,850,680 Rls. 64,120 $
56 5 1396 نوردوز ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,771,064 2,211,371,286 Rls. 67,298 $
57 11 1396 نوردوز ارمنستان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 35,630 2,172,076,000 Rls. 58,780 $
58 11 1396 نوردوز ارمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 54,130 2,167,780,050 Rls. 58,950 $
59 10 1396 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 132,437 2,159,395,737 Rls. 60,280 $
60 8 1396 نوردوز ارمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 18,900 2,159,199,000 Rls. 63,000 $
61 1 1396 نوردوز ارمنستان 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 58,428 2,060,929,112 Rls. 63,554 $
62 5 1396 نوردوز ارمنستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 41,730 2,060,064,045 Rls. 62,595 $
63 9 1396 نوردوز ارمنستان 70193910 پشم شيشه 25,971 2,010,066,094 Rls. 56,940 $
64 6 1396 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 1,272,080 1,960,988,572 Rls. 59,020 $
65 2 1396 نوردوز ارمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 283,575 1,956,190,031 Rls. 60,304 $
66 1 1396 نوردوز ارمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 261,090 1,953,219,236 Rls. 60,239 $
67 4 1396 نوردوز ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,522,539 1,877,734,283 Rls. 57,707 $
68 6 1396 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 106,836 1,846,956,496 Rls. 55,720 $
69 1 1396 نوردوز ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 2,261,620 1,833,228,368 Rls. 56,543 $
70 10 1396 نوردوز ارمنستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 98,337 1,802,943,724 Rls. 50,204 $
71 9 1396 نوردوز ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 2,021,810 1,782,754,710 Rls. 50,545 $
72 8 1396 نوردوز ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,250,870 1,666,722,089 Rls. 47,533 $
73 7 1396 نوردوز ارمنستان 38123960 ک ک ک پا?دارکننده­ها بر پا?ه س?ل?کون 12,650 1,659,446,212 Rls. 48,703 $
74 5 1396 نوردوز ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 300,000 1,624,689,000 Rls. 49,500 $
75 8 1396 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 97,545 1,620,381,225 Rls. 46,501 $
76 9 1396 نوردوز ارمنستان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 22,830 1,609,560,660 Rls. 45,660 $
77 4 1396 نوردوز ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 300,000 1,608,255,000 Rls. 49,500 $
78 2 1396 نوردوز ارمنستان 70193910 پشم شيشه 19,450 1,577,262,125 Rls. 48,625 $
79 7 1396 نوردوز ارمنستان 25202000 ک گچ 1,955,600 1,564,699,605 Rls. 46,270 $
80 7 1396 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 650,815 1,557,368,085 Rls. 46,080 $
81 4 1396 نوردوز ارمنستان 70193910 پشم شيشه 19,260 1,501,224,250 Rls. 46,150 $
82 12 1396 نوردوز ارمنستان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 40,315 1,499,664,325 Rls. 40,315 $
83 8 1396 نوردوز ارمنستان 25202000 ک گچ 1,802,000 1,474,483,656 Rls. 42,429 $
84 12 1396 نوردوز ارمنستان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 149,100 1,441,126,050 Rls. 38,766 $
85 5 1396 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 624,085 1,439,994,578 Rls. 43,972 $
86 12 1396 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 933,820 1,432,271,360 Rls. 38,320 $
87 7 1396 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 937,030 1,416,727,443 Rls. 41,823 $
88 8 1396 نوردوز ارمنستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 10,000 1,405,960,000 Rls. 40,000 $
89 10 1396 نوردوز ارمنستان 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 10,075 1,400,862,240 Rls. 39,174 $
90 11 1396 نوردوز ارمنستان 25202000 ک گچ 1,589,600 1,395,403,440 Rls. 37,820 $
91 4 1396 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 909,490 1,385,780,823 Rls. 42,618 $
92 4 1396 نوردوز ارمنستان 25202000 ک گچ 1,772,500 1,372,126,700 Rls. 42,160 $
93 7 1396 نوردوز ارمنستان 08081000 سيب , تازه 132,488 1,356,964,792 Rls. 39,746 $
94 12 1396 نوردوز ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 23,000 1,351,055,650 Rls. 36,110 $
95 3 1396 نوردوز ارمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 166,655 1,335,111,004 Rls. 41,144 $
96 12 1396 نوردوز ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 96,000 1,332,923,520 Rls. 35,520 $
97 12 1396 نوردوز ارمنستان 38123990 ک ک ک ساير 9,300 1,326,718,470 Rls. 35,805 $
98 9 1396 نوردوز ارمنستان 25202000 ک گچ 1,538,600 1,288,163,040 Rls. 36,424 $
99 5 1396 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 803,400 1,283,221,815 Rls. 39,147 $
100 3 1396 نوردوز ارمنستان 25202000 ک گچ 1,470,800 1,278,354,800 Rls. 39,395 $
مجموع کل
3,551,802,310,904 ريال
مجموع کل
96,241,602 دلار