آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (مهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 مهران ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 2,970,000 225,533,222,904 Rls. 6,955,657 $
2 12 1396 مهران ترکيه 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 4,070,000 184,589,450,544 Rls. 4,950,167 $
3 3 1396 مهران ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 3,322,000 123,639,075,494 Rls. 3,810,466 $
4 2 1396 مهران ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,496,000 113,652,463,584 Rls. 3,503,632 $
5 4 1396 مهران ترکيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 1,804,000 66,122,108,338 Rls. 2,034,604 $
6 11 1396 مهران ترکيه 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 1,100,000 46,389,970,721 Rls. 1,262,373 $
7 6 1396 مهران ترکيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 1,232,000 44,775,864,760 Rls. 1,351,262 $
8 10 1396 مهران ترکيه 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 770,000 38,213,087,054 Rls. 1,059,962 $
9 5 1396 مهران ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 418,000 14,996,865,004 Rls. 456,874 $
10 8 1396 مهران ترکيه 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 374,000 14,730,323,784 Rls. 423,302 $
11 7 1396 مهران ترکيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 286,000 10,854,099,520 Rls. 322,036 $
12 9 1396 مهران ترکيه 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 198,000 7,933,940,520 Rls. 225,126 $
13 10 1396 مهران ترکيه 39012040 ک ک ک گريد بادي: 198,000 7,318,333,164 Rls. 201,956 $
14 7 1396 مهران ترکيه 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 132,000 5,016,627,770 Rls. 148,610 $
15 2 1396 مهران ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 61,000 1,979,389,000 Rls. 61,000 $
16 12 1396 مهران ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 55,000 1,475,779,855 Rls. 39,752 $
17 3 1396 مهران ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 30,000 973,530,000 Rls. 30,000 $
18 11 1396 مهران ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 34,064 936,023,268 Rls. 25,261 $
19 7 1396 مهران ترکيه 39012010 ک ک ک گريد لوله: 22,000 836,228,404 Rls. 24,772 $
20 12 1396 مهران ترکيه 39011090 ک ک ک ساير: 10,890 303,639,385 Rls. 8,168 $
مجموع کل
910,270,023,073 ريال
مجموع کل
26,894,980 دلار
[1]