آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 200,000 26,009,500,000 Rls. 800,000 $
2 11 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 150,000 22,062,700,000 Rls. 600,000 $
3 3 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 125,000 16,225,500,000 Rls. 500,000 $
4 9 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 100,000 14,108,400,000 Rls. 400,000 $
5 12 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 53,000 7,884,280,000 Rls. 212,000 $
6 10 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 50,000 7,152,000,000 Rls. 200,000 $
7 8 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 50,000 7,029,800,000 Rls. 200,000 $
8 3 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 25,000 3,245,800,000 Rls. 100,000 $
9 2 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 25,000 3,243,700,000 Rls. 100,000 $
10 1 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 25,000 3,241,800,000 Rls. 100,000 $
11 9 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 50,000 1,877,260,000 Rls. 53,000 $
12 8 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 50,000 1,846,043,000 Rls. 53,000 $
13 6 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 50,000 1,761,190,000 Rls. 53,000 $
14 4 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 50,000 1,724,885,000 Rls. 53,000 $
15 2 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 50,000 1,719,532,000 Rls. 53,000 $
16 1 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 50,000 1,718,472,000 Rls. 53,000 $
17 12 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 25,000 985,137,500 Rls. 26,500 $
18 11 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 25,000 979,307,500 Rls. 26,500 $
19 11 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 25,000 968,681,000 Rls. 26,500 $
20 10 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 25,000 955,033,500 Rls. 26,500 $
21 7 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 25,000 904,047,500 Rls. 26,500 $
22 7 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 25,000 894,560,500 Rls. 26,500 $
23 12 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 22,000 872,517,800 Rls. 23,320 $
24 5 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 25,000 868,113,500 Rls. 26,500 $
25 3 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 25,000 860,137,000 Rls. 26,500 $
26 3 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 25,000 859,766,000 Rls. 26,500 $
27 3 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 8,580 835,108,560 Rls. 25,740 $
28 12 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 7,142 505,065,085 Rls. 13,499 $
29 11 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 22029990 --- ساير 21,240 491,285,760 Rls. 13,440 $
30 2 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 5,760 186,848,640 Rls. 5,760 $
31 3 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 5,760 158,845,824 Rls. 4,896 $
32 3 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 563 63,947,124 Rls. 1,971 $
33 3 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 554 17,065,544 Rls. 526 $
مجموع کل
132,256,330,337 ريال
مجموع کل
3,857,652 دلار
[1]