آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 720,000 51,222,948,666 Rls. 1,579,601 $
2 8 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,164,644 42,925,875,449 Rls. 1,222,877 $
3 10 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,080,375 40,918,890,905 Rls. 1,134,395 $
4 4 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 595,550 35,934,962,683 Rls. 1,105,686 $
5 12 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 482,500 31,814,622,000 Rls. 851,989 $
6 2 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,118,802 27,036,933,901 Rls. 833,511 $
7 2 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 1,070,130 26,402,066,090 Rls. 813,952 $
8 9 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 172,201 19,988,275,334 Rls. 565,939 $
9 5 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 265,000 16,960,339,200 Rls. 518,586 $
10 9 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 415,644 16,320,776,415 Rls. 461,365 $
11 1 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 621,071 16,020,619,002 Rls. 494,189 $
12 10 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 119,465 13,772,094,649 Rls. 381,440 $
13 5 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 160,022 13,109,789,064 Rls. 400,456 $
14 12 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 78,085 12,609,485,574 Rls. 337,237 $
15 6 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 353,920 12,326,131,104 Rls. 371,616 $
16 4 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 144,946 12,107,453,140 Rls. 371,999 $
17 8 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 86,861 11,367,076,836 Rls. 324,729 $
18 9 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 285,126 10,654,777,176 Rls. 299,384 $
19 6 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 53,417 8,513,780,913 Rls. 255,886 $
20 12 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 199,680 8,292,847,675 Rls. 221,645 $
21 3 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 64,849 8,238,628,864 Rls. 253,902 $
22 12 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 201,960 7,934,150,070 Rls. 212,058 $
23 12 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 303,264 7,677,616,784 Rls. 206,220 $
24 3 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 387,078 7,384,873,650 Rls. 227,577 $
25 5 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 358,645 7,114,841,930 Rls. 217,546 $
26 2 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 71,036 7,108,014,422 Rls. 219,133 $
27 5 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 200,480 6,884,533,320 Rls. 210,504 $
28 7 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 100,000 6,724,422,000 Rls. 200,549 $
29 11 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 65,046 6,669,022,302 Rls. 181,344 $
30 2 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 159,040 5,416,719,504 Rls. 166,992 $
31 8 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 123,709 4,726,725,774 Rls. 137,317 $
32 8 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 174,264 4,165,156,500 Rls. 118,500 $
33 1 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 35,230 3,270,985,949 Rls. 100,869 $
34 3 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 88,440 3,012,814,728 Rls. 92,862 $
35 6 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 101,200 2,526,786,900 Rls. 75,900 $
36 10 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 94,569 2,333,636,723 Rls. 64,307 $
37 2 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 59,982 2,042,914,697 Rls. 62,981 $
38 7 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 16,568 1,989,911,220 Rls. 58,627 $
39 12 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 60,000 1,784,400,000 Rls. 48,000 $
40 11 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04015010 ک ک ک خامه شير 19,892 1,636,970,329 Rls. 44,746 $
41 12 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 19,760 1,552,572,840 Rls. 41,496 $
42 4 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 59,465 1,449,244,505 Rls. 44,599 $
43 4 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04015010 ک ک ک خامه شير 14,868 1,409,436,007 Rls. 43,354 $
44 11 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 40,000 1,175,072,000 Rls. 32,000 $
45 6 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 39,219 845,544,148 Rls. 25,492 $
46 11 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 14,250 684,591,375 Rls. 18,525 $
47 8 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 14,125 675,212,290 Rls. 19,210 $
48 9 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 11,920 636,331,320 Rls. 17,880 $
49 1 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 20,000 486,149,040 Rls. 14,992 $
50 3 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 5,184 458,790,286 Rls. 14,140 $
51 6 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 303,000 403,486,920 Rls. 12,120 $
52 10 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 9,180 264,670,416 Rls. 7,344 $
53 9 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 664 243,398,628 Rls. 6,905 $
54 10 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04015010 ک ک ک خامه شير 2,880 234,931,508 Rls. 6,492 $
55 9 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04015010 ک ک ک خامه شير 2,568 226,782,220 Rls. 6,390 $
56 3 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 20,000 219,708,202 Rls. 6,769 $
57 8 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 121,000 166,602,480 Rls. 4,840 $
58 8 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04015010 ک ک ک خامه شير 1,872 161,150,903 Rls. 4,651 $
59 12 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04015010 ک ک ک خامه شير 1,728 153,291,600 Rls. 4,097 $
60 10 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 5,820 148,913,148 Rls. 4,132 $
61 7 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04015010 ک ک ک خامه شير 1,152 97,079,554 Rls. 2,860 $
62 2 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 1,152 96,017,290 Rls. 2,960 $
63 8 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,819 93,985,966 Rls. 2,674 $
64 1 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 576 52,250,634 Rls. 1,611 $
65 8 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 474 20,492,570 Rls. 583 $
مجموع کل
538,898,577,292 ريال
مجموع کل
15,792,532 دلار
[1]