آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 33,545 201,911,180,510 Rls. 5,740,277 $
2 2 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 551,144 53,637,682,056 Rls. 1,653,423 $
3 1 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 356,264 34,656,210,432 Rls. 1,068,792 $
4 3 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 317,201 30,875,610,102 Rls. 951,603 $
5 5 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 268,367 26,370,931,893 Rls. 805,101 $
6 9 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 174,375 18,476,747,334 Rls. 523,125 $
7 8 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 150,239 15,774,768,558 Rls. 450,717 $
8 7 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 150,296 15,209,845,296 Rls. 450,888 $
9 6 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 143,080 14,287,082,064 Rls. 429,240 $
10 7 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 188,968 13,328,867,039 Rls. 393,145 $
11 12 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 116,970 13,113,523,410 Rls. 350,910 $
12 3 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 189,841 12,686,341,044 Rls. 390,963 $
13 8 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 91,940 11,244,604,667 Rls. 321,789 $
14 10 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 88,145 11,134,869,516 Rls. 308,506 $
15 10 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 141,946 10,290,879,828 Rls. 286,208 $
16 10 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 94,450 10,205,867,616 Rls. 283,350 $
17 4 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 101,314 9,891,849,030 Rls. 303,942 $
18 5 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 143,594 9,853,733,970 Rls. 301,188 $
19 4 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 133,473 8,897,997,185 Rls. 273,485 $
20 2 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 122,976 8,107,689,691 Rls. 249,913 $
21 5 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 65,396 7,811,242,996 Rls. 237,874 $
22 9 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 104,689 7,566,785,898 Rls. 213,430 $
23 11 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 101,815 7,551,163,012 Rls. 205,095 $
24 6 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 107,211 7,165,168,071 Rls. 216,173 $
25 1 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 59,804 6,788,567,084 Rls. 209,313 $
26 2 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 57,050 6,477,710,531 Rls. 199,679 $
27 8 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 83,390 5,841,304,625 Rls. 166,162 $
28 11 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 43,645 5,702,462,752 Rls. 154,588 $
29 7 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 43,927 5,183,713,168 Rls. 153,744 $
30 2 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 50,160 4,881,119,760 Rls. 150,480 $
31 1 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 40,886 4,640,064,738 Rls. 143,103 $
32 12 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 60,765 4,512,705,493 Rls. 121,127 $
33 1 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 157,804 4,439,195,446 Rls. 136,905 $
34 11 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 37,768 4,168,203,744 Rls. 113,304 $
35 3 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 16,854 4,101,083,820 Rls. 126,405 $
36 3 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 36,013 4,089,862,002 Rls. 126,053 $
37 9 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 114,455 4,074,509,948 Rls. 115,508 $
38 6 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 37,150 3,710,281,950 Rls. 111,450 $
39 6 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 24,355 2,837,464,865 Rls. 85,244 $
40 8 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 86,840 2,770,254,340 Rls. 79,706 $
41 12 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 21,046 2,756,026,315 Rls. 73,661 $
42 6 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 23,388 2,735,694,360 Rls. 81,858 $
43 8 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 25,505 2,689,425,735 Rls. 76,515 $
44 11 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 23,860 2,645,238,900 Rls. 71,580 $
45 9 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 21,204 2,620,051,056 Rls. 74,214 $
46 4 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 26,130 2,544,382,620 Rls. 78,390 $
47 12 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 22,500 2,517,682,500 Rls. 67,500 $
48 4 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 22,048 2,511,432,560 Rls. 77,168 $
49 8 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 20,603 2,509,329,788 Rls. 72,112 $
50 3 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 21,254 2,413,476,716 Rls. 74,389 $
51 10 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 210,810 2,347,143,360 Rls. 65,636 $
52 10 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 73,100 2,312,025,576 Rls. 64,474 $
53 8 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 73,950 2,238,627,288 Rls. 65,223 $
54 7 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 18,578 2,185,071,391 Rls. 65,026 $
55 2 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 17,863 2,028,086,280 Rls. 62,520 $
56 12 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 57,369 2,000,603,895 Rls. 53,117 $
57 1 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 16,709 1,896,421,868 Rls. 58,481 $
58 10 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 54,348 1,770,261,269 Rls. 49,286 $
59 7 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 30,000 1,754,193,300 Rls. 51,420 $
60 8 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 30,000 1,724,998,000 Rls. 48,950 $
61 5 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 14,596 1,673,713,461 Rls. 51,087 $
62 3 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 48,000 1,651,081,440 Rls. 50,880 $
63 2 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 48,000 1,650,445,440 Rls. 50,880 $
64 4 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 14,443 1,645,666,295 Rls. 50,552 $
65 5 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 30,000 1,641,225,900 Rls. 50,100 $
66 6 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 53,035 1,629,441,491 Rls. 48,967 $
67 12 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 46,400 1,616,443,350 Rls. 43,482 $
68 2 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 15,552 1,513,287,360 Rls. 46,656 $
69 1 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 48,104 1,481,711,812 Rls. 45,698 $
70 2 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 48,000 1,459,944,360 Rls. 45,010 $
71 1 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 48,000 1,459,809,330 Rls. 45,010 $
72 10 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 19,726 1,393,872,489 Rls. 38,515 $
73 7 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 46,891 1,393,434,770 Rls. 41,388 $
74 3 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 45,600 1,386,777,560 Rls. 42,735 $
75 11 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 10,713 1,384,100,470 Rls. 37,498 $
76 1 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 20,119 1,370,505,500 Rls. 42,250 $
77 9 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 9,680 1,306,353,284 Rls. 37,042 $
78 5 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 43,761 1,282,769,275 Rls. 39,210 $
79 2 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 38,878 1,216,652,505 Rls. 37,504 $
80 4 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 22,000 1,186,534,800 Rls. 36,520 $
81 11 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 32,284 1,163,400,999 Rls. 31,482 $
82 4 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 35,463 1,104,407,260 Rls. 33,888 $
83 2 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 66,189 1,077,254,943 Rls. 33,209 $
84 11 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 7,000 1,071,603,000 Rls. 28,998 $
85 12 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04049090 ک ک ک ساير 25,000 991,497,500 Rls. 26,500 $
86 12 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 7,086 924,740,129 Rls. 24,802 $
87 5 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 22029990 --- ساير 27,558 902,069,766 Rls. 27,558 $
88 3 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 25,488 826,932,672 Rls. 25,488 $
89 2 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 26,704 823,140,034 Rls. 25,373 $
90 3 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 26,236 808,719,733 Rls. 24,924 $
91 8 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 23,297 773,054,657 Rls. 22,131 $
92 9 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 24,650 766,391,991 Rls. 21,741 $
93 7 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 68,356 765,213,271 Rls. 22,327 $
94 9 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 3,363 762,233,610 Rls. 21,547 $
95 7 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 3,566 750,504,034 Rls. 22,297 $
96 12 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 4,900 747,807,200 Rls. 20,049 $
97 7 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 24,650 741,694,215 Rls. 21,741 $
98 4 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 24,000 733,550,475 Rls. 22,505 $
99 6 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 23,200 726,584,220 Rls. 21,741 $
100 10 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 19,412 668,803,426 Rls. 18,442 $
مجموع کل
726,942,692,288 ريال
مجموع کل
21,311,155 دلار