آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 19,545,000 272,000,000,000 Rls. 7,976,532 $
2 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 22,000,000 213,348,585,000 Rls. 5,830,000 $
3 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 9,672,851 148,000,000,000 Rls. 4,111,426 $
4 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 6,095,261 95,133,435,705 Rls. 2,590,709 $
5 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 5,377,851 84,967,370,131 Rls. 2,285,605 $
6 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72083710 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر وبالاتر با گريدهاي X60 وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت ، گاز وپتروشيمي 5,111,306 78,298,751,594 Rls. 2,172,612 $
7 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 3,802,417 59,343,285,078 Rls. 1,616,059 $
8 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72083710 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر وبالاتر با گريدهاي X60 وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت ، گاز وپتروشيمي 3,535,322 55,175,831,865 Rls. 1,502,569 $
9 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72083710 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر وبالاتر با گريدهاي X60 وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت ، گاز وپتروشيمي 2,906,933 45,920,620,718 Rls. 1,235,255 $
10 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 2,893,076 45,715,194,679 Rls. 1,229,730 $
11 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 2,651,843 40,612,402,754 Rls. 1,126,901 $
12 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 1,000,000 9,686,810,000 Rls. 265,000 $
13 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 545,034 8,612,091,635 Rls. 231,664 $
14 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 268,232 4,234,936,804 Rls. 113,919 $
15 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72085310 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 يابيشتر به ضخامت 3تا75/4ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 219,205 3,460,638,657 Rls. 93,090 $
16 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72085410 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشترباعرض بيش از 1850mmوضخامت 5/2تا3ميلي متر 111,669 1,754,022,333 Rls. 47,183 $
مجموع کل
1,166,263,976,953 ريال
مجموع کل
32,428,254 دلار
[1]