آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات ايتاليا 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 52,367,580 745,107,628,112 Rls. 21,322,452 $
2 7 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات ايتاليا 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 31,528,680 441,979,589,520 Rls. 12,958,200 $
3 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات ايتاليا 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 24,950,000 376,000,000,000 Rls. 10,166,604 $
4 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات ايتاليا 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 20,872,349 332,000,000,000 Rls. 8,862,349 $
5 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات ايتاليا 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 17,095,102 272,000,000,000 Rls. 7,258,617 $
6 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات ايتاليا 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 16,944,000 240,000,000,000 Rls. 6,823,965 $
7 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات ايتاليا 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 2,520,517 43,737,888,600 Rls. 1,183,545 $
8 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات ايتاليا 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,263,995 39,277,318,215 Rls. 1,062,842 $
9 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات ايتاليا 72083710 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر وبالاتر با گريدهاي X60 وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت ، گاز وپتروشيمي 1,732,549 27,515,563,488 Rls. 735,415 $
10 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات ايتاليا 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 190,488 3,297,697,950 Rls. 89,236 $
مجموع کل
2,520,915,685,885 ريال
مجموع کل
70,463,225 دلار
[1]