آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 49,248,000 701,307,652,254 Rls. 20,930,525 $
2 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 16,691,658 263,765,186,649 Rls. 7,094,430 $
3 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 16,586,856 262,000,000,000 Rls. 7,050,222 $
4 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 17,169,008 258,272,986,373 Rls. 7,296,775 $
5 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 16,629,203 243,000,000,000 Rls. 7,067,490 $
6 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 15,153,206 237,948,181,929 Rls. 6,440,586 $
7 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 13,262,367 194,000,000,000 Rls. 5,636,482 $
8 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 12,661,502 190,146,516,749 Rls. 5,381,150 $
9 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72031000 ­ک محصولات آهني حاصل از احياء مستقيم كلوخهکهاي معدني آهن 30,500,000 170,745,925,000 Rls. 4,575,000 $
10 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 15,000,000 156,000,000,000 Rls. 4,200,000 $
11 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083710 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر وبالاتر با گريدهاي X60 وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت ، گاز وپتروشيمي 8,768,632 128,000,000,000 Rls. 3,726,487 $
12 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 7,789,963 119,559,603,100 Rls. 3,310,964 $
13 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083710 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر وبالاتر با گريدهاي X60 وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت ، گاز وپتروشيمي 7,542,221 118,455,481,277 Rls. 3,205,423 $
14 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 7,185,418 112,846,085,534 Rls. 3,053,668 $
15 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083710 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر وبالاتر با گريدهاي X60 وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت ، گاز وپتروشيمي 7,209,391 110,000,000,000 Rls. 3,064,441 $
16 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083710 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر وبالاتر با گريدهاي X60 وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت ، گاز وپتروشيمي 6,874,215 108,591,364,616 Rls. 2,921,085 $
17 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 7,500,000 77,599,200,000 Rls. 2,100,000 $
18 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 3,728,640 57,115,641,296 Rls. 1,584,701 $
19 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 1,806,284 27,320,537,706 Rls. 767,668 $
20 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 390,000 19,878,340,000 Rls. 580,000 $
21 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083710 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر وبالاتر با گريدهاي X60 وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت ، گاز وپتروشيمي 1,286,017 19,261,444,370 Rls. 546,579 $
22 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083620 ک ک ک عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لولهکهاي مورد استفاده در پروژهکهاي نفت، گاز، پتروشيمي (براساس استاندارد API5Lک) 1,071,271 16,908,143,210 Rls. 454,825 $
23 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083620 ک ک ک عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لولهکهاي مورد استفاده در پروژهکهاي نفت، گاز، پتروشيمي (براساس استاندارد API5Lک) 965,798 14,117,652,780 Rls. 410,135 $
24 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083620 ک ک ک عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لولهکهاي مورد استفاده در پروژهکهاي نفت، گاز، پتروشيمي (براساس استاندارد API5Lک) 688,185 10,806,840,464 Rls. 292,444 $
25 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 685,026 10,259,789,575 Rls. 291,140 $
26 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083620 ک ک ک عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لولهکهاي مورد استفاده در پروژهکهاي نفت، گاز، پتروشيمي (براساس استاندارد API5Lک) 615,006 9,421,587,210 Rls. 261,428 $
27 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 488,760 7,664,909,616 Rls. 207,429 $
28 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 405,246 6,361,246,710 Rls. 172,149 $
29 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 401,245 6,298,419,582 Rls. 170,449 $
30 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 312,154 4,673,072,040 Rls. 132,607 $
31 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 277,621 4,350,778,614 Rls. 117,741 $
32 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72085390 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 246,098 3,863,868,372 Rls. 104,565 $
33 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 26,076 1,614,744,108 Rls. 45,372 $
34 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 199,780 1,533,549,962 Rls. 41,953 $
35 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083620 ک ک ک عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لولهکهاي مورد استفاده در پروژهکهاي نفت، گاز، پتروشيمي (براساس استاندارد API5Lک) 7,000 104,844,565 Rls. 2,975 $
مجموع کل
3,673,793,593,661 ريال
مجموع کل
103,238,888 دلار
[1]