آمار کل " صادرات به" کشور (ژاپن) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 178,014,000 2,263,936,231,896 Rls. 69,831,332 $
2 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 120,000,000 1,680,000,000,000 Rls. 47,073,600 $
3 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 119,776,000 1,523,982,120,115 Rls. 46,965,457 $
4 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 118,111,000 1,520,000,000,000 Rls. 46,332,583 $
5 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 56,578,000 1,090,000,000,000 Rls. 29,455,638 $
6 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 63,000,000 801,982,331,640 Rls. 24,713,640 $
7 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 56,245,000 801,000,000,000 Rls. 22,063,789 $
8 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 60,439,000 770,000,000,000 Rls. 23,709,011 $
9 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 57,762,000 769,000,000,000 Rls. 22,658,877 $
10 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 55,763,000 769,000,000,000 Rls. 21,874,710 $
11 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 57,424,000 753,000,000,000 Rls. 22,526,287 $
12 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 31,452,913 408,000,000,000 Rls. 11,039,972 $
مجموع کل
13,149,900,683,651 ريال
مجموع کل
388,244,896 دلار
[1]