آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 9,981,322 135,006,552,407 Rls. 4,161,042 $
2 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 7,201,603 115,391,702,790 Rls. 3,300,206 $
3 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 5,858,378 106,902,018,299 Rls. 3,033,085 $
4 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 6,648,033 87,819,401,780 Rls. 2,708,135 $
5 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 4,799,287 85,813,111,602 Rls. 2,381,118 $
6 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 5,515,089 82,463,938,515 Rls. 2,358,471 $
7 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 5,261,668 73,015,129,040 Rls. 2,209,901 $
8 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 4,510,290 69,785,129,359 Rls. 2,151,141 $
9 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 3,994,684 55,465,013,340 Rls. 1,710,405 $
10 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 2,860,240 51,836,163,071 Rls. 1,470,710 $
11 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 4,504,586 50,910,172,238 Rls. 1,554,082 $
12 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 2,002,294 23,941,489,283 Rls. 730,837 $
13 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 1,206,071 21,964,040,628 Rls. 609,452 $
14 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 1,368,917 20,805,354,080 Rls. 629,702 $
15 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پاكستان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 132,000 4,952,134,320 Rls. 149,883 $
16 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پاكستان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 110,000 4,759,151,763 Rls. 129,603 $
17 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پاكستان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 110,000 4,414,897,943 Rls. 125,054 $
18 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پاكستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 110,000 4,069,067,750 Rls. 125,395 $
19 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 21,510 158,670,666 Rls. 4,732 $
مجموع کل
999,473,138,874 ريال
مجموع کل
29,542,954 دلار
[1]