آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فدراسيون روسيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 550,000 21,201,732,288 Rls. 653,400 $
2 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فدراسيون روسيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 346,500 12,842,236,560 Rls. 384,268 $
3 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فدراسيون روسيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 331,000 12,284,784,880 Rls. 364,800 $
4 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فدراسيون روسيه 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 209,000 9,803,947,067 Rls. 299,431 $
5 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فدراسيون روسيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 253,000 9,146,987,256 Rls. 275,242 $
6 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فدراسيون روسيه 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 206,250 8,889,933,774 Rls. 242,094 $
7 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فدراسيون روسيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 220,000 8,855,839,960 Rls. 250,845 $
8 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فدراسيون روسيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 220,000 8,495,898,840 Rls. 261,360 $
9 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فدراسيون روسيه 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 132,000 5,096,646,636 Rls. 151,062 $
10 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فدراسيون روسيه 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 132,000 4,999,547,914 Rls. 148,939 $
11 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فدراسيون روسيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 123,750 4,170,481,920 Rls. 126,720 $
12 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فدراسيون روسيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 62,500 2,879,452,000 Rls. 88,739 $
13 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فدراسيون روسيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 66,000 2,363,062,680 Rls. 72,732 $
14 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فدراسيون روسيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 40,000 2,015,619,360 Rls. 57,345 $
15 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فدراسيون روسيه 39012010 ک ک ک گريد لوله: 44,000 1,804,316,360 Rls. 53,812 $
16 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فدراسيون روسيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 22,000 943,162,848 Rls. 25,524 $
17 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فدراسيون روسيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 23,000 905,436,792 Rls. 26,676 $
18 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فدراسيون روسيه 39012090 ک ک ک ساير: 24,750 896,007,778 Rls. 27,299 $
19 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فدراسيون روسيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 17,000 814,549,050 Rls. 24,990 $
مجموع کل
118,409,643,963 ريال
مجموع کل
3,535,278 دلار
[1]