آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عمان 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 25,027,738 362,000,000,000 Rls. 10,848,260 $
2 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عمان 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 24,663,310 348,000,000,000 Rls. 10,618,147 $
3 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عمان 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 22,000,000 285,164,591,360 Rls. 8,788,086 $
4 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عمان 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 17,859,092 279,000,000,000 Rls. 8,278,224 $
5 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عمان 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 13,060,885 226,000,000,000 Rls. 6,415,415 $
6 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عمان 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 12,539,674 196,000,000,000 Rls. 5,702,667 $
7 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عمان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 96,000 5,396,585,040 Rls. 146,962 $
8 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عمان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 96,000 4,969,496,736 Rls. 137,946 $
9 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عمان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 96,000 4,889,254,320 Rls. 140,722 $
10 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عمان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 48,000 2,438,097,984 Rls. 69,060 $
11 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عمان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 17,000 823,452,885 Rls. 24,735 $
12 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عمان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 16,000 730,255,240 Rls. 22,360 $
13 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عمان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 16,000 659,546,560 Rls. 20,320 $
مجموع کل
1,716,071,280,125 ريال
مجموع کل
51,212,904 دلار
[1]