آمار کل " صادرات به" کشور (سومالي) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 35,268,925 45,822,111,339 Rls. 1,412,127 $
2 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 24,916,784 32,960,232,420 Rls. 996,669 $
3 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 18,741,562 26,989,354,253 Rls. 749,687 $
4 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 19,058,421 26,926,136,935 Rls. 762,331 $
5 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 17,032,108 20,460,173,512 Rls. 630,854 $
6 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,892,078 17,366,237,245 Rls. 502,621 $
7 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 13,902,508 17,116,257,891 Rls. 467,025 $
8 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,988,559 9,121,189,230 Rls. 279,834 $
9 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,985,165 8,086,429,047 Rls. 239,407 $
10 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سومالي 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 49,500 1,719,137,970 Rls. 52,965 $
11 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سومالي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 100,000 775,992,000 Rls. 21,000 $
مجموع کل
207,343,251,842 ريال
مجموع کل
6,114,520 دلار
[1]