آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 119,697,833 1,065,000,000,000 Rls. 28,488,083 $
2 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 80,693,052 653,000,000,000 Rls. 17,621,354 $
3 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 47,822,029 324,000,000,000 Rls. 9,660,049 $
4 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 6,744,375 292,045,348,144 Rls. 7,913,980 $
5 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012040 ک ک ک گريد بادي: 7,348,000 275,030,688,957 Rls. 8,089,006 $
6 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 27,661,473 272,000,000,000 Rls. 8,132,473 $
7 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 8,489,250 270,158,426,425 Rls. 8,301,397 $
8 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 6,688,000 230,731,212,190 Rls. 6,964,662 $
9 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 6,014,250 190,000,000,000 Rls. 5,833,822 $
10 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 5,544,000 186,919,607,160 Rls. 5,765,760 $
11 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 4,257,000 185,871,003,469 Rls. 4,989,716 $
12 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 4,700,730 183,126,881,425 Rls. 5,581,997 $
13 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 24,998,260 173,000,000,000 Rls. 5,049,648 $
14 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 3,410,000 139,802,784,621 Rls. 3,873,604 $
15 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 3,960,000 137,531,037,600 Rls. 4,237,200 $
16 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 3,344,000 134,278,039,869 Rls. 3,801,651 $
17 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012040 ک ک ک گريد بادي: 3,630,000 130,086,910,272 Rls. 3,907,002 $
18 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 3,146,000 122,942,177,960 Rls. 3,546,892 $
19 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 2,508,000 110,013,505,866 Rls. 2,987,218 $
20 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012040 ک ک ک گريد بادي: 2,684,000 108,467,066,591 Rls. 2,948,946 $
21 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 2,750,000 104,669,865,520 Rls. 3,077,580 $
22 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 1,914,000 80,096,404,548 Rls. 2,218,602 $
23 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 1,496,000 66,107,809,169 Rls. 1,772,195 $
24 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 1,606,000 65,852,798,905 Rls. 1,861,377 $
25 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,738,000 57,773,622,156 Rls. 1,782,042 $
26 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 1,408,000 56,859,678,098 Rls. 1,712,449 $
27 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,237,500 53,313,302,250 Rls. 1,608,750 $
28 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012040 ک ک ک گريد بادي: 1,298,000 48,943,311,006 Rls. 1,426,061 $
29 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,012,500 39,314,293,805 Rls. 1,208,706 $
30 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 814,000 37,080,400,280 Rls. 1,117,820 $
31 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012040 ک ک ک گريد بادي: 990,000 35,657,300,250 Rls. 1,093,950 $
32 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 792,000 32,878,402,746 Rls. 947,766 $
33 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012040 ک ک ک گريد بادي: 814,000 32,348,869,363 Rls. 894,351 $
34 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 682,000 29,135,951,342 Rls. 897,839 $
35 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 682,000 26,082,883,640 Rls. 722,920 $
36 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 638,000 25,871,468,110 Rls. 795,148 $
37 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 562,500 24,759,832,500 Rls. 731,250 $
38 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 748,000 23,003,960,364 Rls. 701,624 $
39 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 572,000 22,453,675,200 Rls. 686,400 $
40 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012040 ک ک ک گريد بادي: 528,000 21,675,192,812 Rls. 580,120 $
41 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 594,000 21,523,675,800 Rls. 638,550 $
42 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 506,000 20,560,336,548 Rls. 610,741 $
43 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 451,250 20,192,805,750 Rls. 586,625 $
44 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 472,500 20,082,318,750 Rls. 614,250 $
45 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 506,000 19,531,017,418 Rls. 569,866 $
46 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 462,000 19,322,432,580 Rls. 589,925 $
47 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 550,000 18,027,127,404 Rls. 555,606 $
48 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 484,000 16,561,295,502 Rls. 510,439 $
49 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012010 ک ک ک گريد لوله: 462,000 15,873,417,560 Rls. 479,336 $
50 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 374,000 14,598,276,000 Rls. 448,800 $
51 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 382,500 14,551,163,914 Rls. 448,428 $
52 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 330,000 12,186,537,550 Rls. 354,750 $
53 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 242,000 11,816,027,300 Rls. 345,620 $
54 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 286,000 11,731,297,153 Rls. 342,773 $
55 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 198,000 10,163,326,620 Rls. 290,240 $
56 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 560,010 10,113,652,038 Rls. 279,914 $
57 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 264,000 9,394,213,752 Rls. 289,549 $
58 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 242,000 8,725,731,000 Rls. 268,354 $
59 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 220,000 7,520,397,016 Rls. 227,260 $
60 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 200,820 7,093,996,549 Rls. 207,813 $
61 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 132,000 6,886,635,360 Rls. 195,360 $
62 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 132,000 5,170,323,840 Rls. 139,920 $
63 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 314,680 4,960,614,878 Rls. 140,750 $
64 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 132,000 4,936,657,440 Rls. 139,920 $
65 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 110,000 4,467,836,760 Rls. 137,673 $
66 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 241,870 4,454,462,648 Rls. 129,619 $
67 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 110,000 4,077,419,057 Rls. 125,395 $
68 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 172,632 4,015,863,012 Rls. 107,316 $
69 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 110,000 3,851,448,480 Rls. 118,800 $
70 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 192,310 3,594,581,132 Rls. 110,777 $
71 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 171,770 3,238,877,969 Rls. 87,750 $
72 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 88,000 3,161,532,000 Rls. 94,600 $
73 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 67,500 2,762,215,200 Rls. 85,146 $
74 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 44,000 1,997,996,000 Rls. 61,573 $
75 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 44,000 1,643,448,444 Rls. 50,644 $
76 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 44,000 1,580,428,476 Rls. 48,708 $
77 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 52,872 1,125,319,682 Rls. 32,834 $
78 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 48,220 1,102,937,024 Rls. 33,995 $
79 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 22,000 838,263,800 Rls. 25,850 $
80 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 22,000 823,235,754 Rls. 25,014 $
81 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 45,370 535,834,950 Rls. 16,197 $
مجموع کل
6,422,678,690,723 ريال
مجموع کل
184,098,090 دلار
[1]