آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 55,028,459 1,178,000,000,000 Rls. 31,561,573 $
2 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 60,003,095 767,035,175,636 Rls. 23,641,819 $
3 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 34,598,659 706,000,000,000 Rls. 18,945,879 $
4 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 33,705,580 618,000,000,000 Rls. 16,722,686 $
5 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 40,990,851 403,000,000,000 Rls. 12,051,310 $
6 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 39,392,534 336,000,000,000 Rls. 9,555,841 $
7 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 11,549,874 216,000,000,000 Rls. 5,836,382 $
8 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 3,663,000 149,333,132,254 Rls. 4,248,220 $
9 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 1,831,500 82,592,503,125 Rls. 2,526,625 $
10 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 940,500 42,154,099,980 Rls. 1,129,332 $
11 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 915,750 40,992,016,062 Rls. 1,263,308 $
12 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 618,750 26,048,194,482 Rls. 756,731 $
13 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 544,500 23,995,547,188 Rls. 739,506 $
14 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 544,500 22,328,364,660 Rls. 665,922 $
15 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 396,000 15,557,943,630 Rls. 439,535 $
16 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 297,000 11,027,530,536 Rls. 340,062 $
17 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 247,500 10,821,887,377 Rls. 292,447 $
18 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 247,500 10,416,938,895 Rls. 287,055 $
19 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39012090 ک ک ک ساير: 247,500 9,227,388,700 Rls. 282,140 $
20 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 198,000 9,067,600,080 Rls. 242,352 $
21 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 272,250 8,381,770,223 Rls. 255,370 $
22 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 222,750 8,250,230,538 Rls. 239,679 $
23 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 198,000 6,851,472,888 Rls. 211,224 $
24 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 148,500 5,700,660,726 Rls. 167,953 $
25 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 148,500 5,137,178,904 Rls. 158,418 $
مجموع کل
4,711,919,635,884 ريال
مجموع کل
132,561,369 دلار
[1]