آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 467,105,000 9,070,000,000,000 Rls. 243,184,206 $
2 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 507,528,000 8,937,000,000,000 Rls. 242,891,675 $
3 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 637,754,000 8,854,000,000,000 Rls. 250,178,136 $
4 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 542,028,000 6,893,880,520,776 Rls. 212,623,805 $
5 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 485,368,000 6,866,000,000,000 Rls. 190,400,158 $
6 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 446,716,000 6,090,000,000,000 Rls. 175,237,751 $
7 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 466,565,000 5,990,000,000,000 Rls. 183,024,118 $
8 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 448,282,000 5,950,000,000,000 Rls. 175,852,064 $
9 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 452,461,000 5,780,000,000,000 Rls. 177,491,101 $
10 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 411,903,000 5,241,206,021,126 Rls. 161,547,553 $
11 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 403,970,000 5,141,987,416,478 Rls. 158,469,352 $
12 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 337,546,000 4,380,000,000,000 Rls. 132,412,546 $
13 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 54,569,816 4,332,000,000,000 Rls. 117,547,355 $
14 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 181,163,981 3,773,000,000,000 Rls. 102,478,560 $
15 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 162,532,569 2,167,000,000,000 Rls. 66,060,276 $
16 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 117,130,272 2,135,000,000,000 Rls. 60,573,747 $
17 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 154,044,973 2,133,655,626,655 Rls. 65,754,126 $
18 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 144,915,340 2,017,377,779,460 Rls. 62,209,728 $
19 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 117,487,604 1,929,000,000,000 Rls. 54,954,358 $
20 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 153,515,017 1,827,000,000,000 Rls. 56,174,498 $
21 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 88,562,367 1,772,000,000,000 Rls. 47,282,909 $
22 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 88,952,410 1,745,000,000,000 Rls. 48,357,605 $
23 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 99,820,035 1,739,000,000,000 Rls. 48,707,776 $
24 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 65,564,425 1,314,000,000,000 Rls. 35,201,492 $
25 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 60,340,707 1,210,000,000,000 Rls. 32,656,994 $
26 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 79,741,087 1,116,879,119,632 Rls. 34,424,828 $
27 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 79,661,379 1,079,000,000,000 Rls. 32,911,679 $
28 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 60,054,669 936,000,000,000 Rls. 27,718,833 $
29 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 59,899,119 913,000,000,000 Rls. 26,757,535 $
30 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 60,070,647 904,000,000,000 Rls. 27,045,968 $
31 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 59,523,312 848,000,000,000 Rls. 25,577,762 $
32 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 60,500,000 767,240,743,390 Rls. 23,637,955 $
33 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 43,488,195 724,000,000,000 Rls. 20,537,300 $
34 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 46,452,921 648,000,000,000 Rls. 19,572,678 $
35 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 46,100,479 641,017,182,286 Rls. 19,766,900 $
36 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 30,748,576 622,000,000,000 Rls. 16,940,569 $
37 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 41,547,083 594,411,277,840 Rls. 18,329,327 $
38 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 46,101,308 581,813,363,128 Rls. 17,930,237 $
39 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 45,330,403 544,000,000,000 Rls. 16,726,842 $
40 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 35,375,203 428,000,000,000 Rls. 13,160,831 $
41 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 31,539,901 407,000,000,000 Rls. 12,471,192 $
42 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 21,231,359 313,310,131,485 Rls. 9,655,463 $
43 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 16,499,561 276,000,000,000 Rls. 7,890,255 $
44 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 39011030 ک ک ک گريد فيلم 6,633,000 264,000,000,000 Rls. 8,125,426 $
45 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 15,312,297 258,000,000,000 Rls. 7,490,469 $
46 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 14,690,888 253,000,000,000 Rls. 7,186,489 $
47 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 13,170,891 246,000,000,000 Rls. 6,816,199 $
48 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 15,439,040 243,000,000,000 Rls. 7,244,306 $
49 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 16,109,514 212,085,106,448 Rls. 6,535,952 $
50 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 11,495,132 193,094,486,724 Rls. 5,951,121 $
51 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 9,821,415 185,000,000,000 Rls. 4,959,913 $
52 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 12,369,915 156,993,515,445 Rls. 4,824,266 $
53 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 7,899,414 144,082,941,807 Rls. 4,088,105 $
54 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 7,370,357 125,000,000,000 Rls. 3,817,845 $
55 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 6,380,412 122,000,000,000 Rls. 3,301,991 $
56 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 39012090 ک ک ک ساير: 2,821,500 105,426,383,711 Rls. 3,216,397 $
57 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 103,601,034 84,798,712,779 Rls. 2,590,025 $
58 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 4,712,067 80,570,980,560 Rls. 2,438,589 $
59 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 4,558,092 76,544,075,896 Rls. 2,358,904 $
60 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 4,051,627 71,169,517,716 Rls. 2,096,798 $
61 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 3,001,639 53,695,785,048 Rls. 1,489,233 $
62 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 51,150,450 46,404,957,929 Rls. 1,278,761 $
63 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 51,010,606 43,897,171,830 Rls. 1,275,265 $
64 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 45,200,650 37,765,134,720 Rls. 1,130,016 $
65 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 45,143,492 36,615,876,628 Rls. 1,128,587 $
66 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 41,079,225 33,312,150,260 Rls. 1,026,600 $
67 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 16,969,400 23,828,016,824 Rls. 644,837 $
68 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 18,132,339 23,547,628,064 Rls. 725,640 $
69 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 16,468,854 23,221,737,254 Rls. 658,754 $
70 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 471,510 15,320,519,764 Rls. 407,193 $
71 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 1,219,412 14,536,031,015 Rls. 445,085 $
72 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,981,548 13,291,797,951 Rls. 399,261 $
73 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 220,000 13,257,067,796 Rls. 354,036 $
74 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,002,500 9,085,182,019 Rls. 279,983 $
75 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 331,144 8,353,869,031 Rls. 231,801 $
76 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 198,000 7,112,366,514 Rls. 219,186 $
77 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 256,080 6,316,981,440 Rls. 179,256 $
78 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 217,360 4,944,179,240 Rls. 152,152 $
79 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 228,704 4,875,725,672 Rls. 144,296 $
80 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 180,576 4,101,727,661 Rls. 126,403 $
81 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,196,040 2,853,664,000 Rls. 88,000 $
82 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 48,000 2,500,792,608 Rls. 74,829 $
83 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 32,000 1,602,062,400 Rls. 47,200 $
84 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 24,000 1,414,637,400 Rls. 38,280 $
85 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 832,000 1,374,523,200 Rls. 42,400 $
86 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 39012090 ک ک ک ساير: 48,740 890,820,980 Rls. 24,370 $
مجموع کل
122,886,665,310,590 ريال
مجموع کل
3,567,982,262 دلار
[1]