آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 330,000 14,134,407,128 Rls. 384,257 $
2 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 286,000 11,993,515,124 Rls. 331,708 $
3 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 330,000 11,687,359,080 Rls. 350,567 $
4 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 286,000 11,368,854,991 Rls. 350,419 $
5 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012010 ک ک ک گريد لوله: 264,000 11,208,340,044 Rls. 322,872 $
6 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012090 ک ک ک ساير: 286,000 10,600,437,241 Rls. 323,434 $
7 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 242,000 9,597,025,364 Rls. 274,730 $
8 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 242,000 8,214,023,600 Rls. 253,170 $
9 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 198,000 8,160,171,426 Rls. 233,814 $
10 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 132,000 5,300,881,448 Rls. 150,300 $
11 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 132,000 5,175,945,667 Rls. 157,763 $
12 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012010 ک ک ک گريد لوله: 110,000 4,546,306,820 Rls. 134,530 $
13 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 110,000 4,510,790,900 Rls. 134,530 $
14 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 110,000 4,069,067,750 Rls. 125,395 $
15 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 110,000 3,614,534,000 Rls. 107,800 $
16 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 88,000 3,174,178,480 Rls. 93,280 $
17 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 66,000 2,765,921,576 Rls. 83,776 $
18 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 66,000 2,704,078,248 Rls. 75,032 $
19 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 66,000 2,525,142,114 Rls. 77,814 $
20 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 66,000 2,344,221,990 Rls. 72,270 $
21 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012040 ک ک ک گريد بادي: 66,000 2,328,923,520 Rls. 70,488 $
22 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 44,000 1,969,285,912 Rls. 60,698 $
23 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 44,000 1,952,321,968 Rls. 52,834 $
24 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 44,000 1,644,106,640 Rls. 46,640 $
25 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 44,000 1,640,759,516 Rls. 50,597 $
26 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012010 ک ک ک گريد لوله: 44,000 1,606,281,600 Rls. 49,280 $
27 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 44,000 1,605,442,080 Rls. 46,640 $
28 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 44,000 1,599,185,280 Rls. 49,280 $
29 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 44,000 1,358,302,792 Rls. 41,272 $
30 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 22,000 986,190,755 Rls. 30,349 $
31 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012040 ک ک ک گريد بادي: 22,000 967,592,560 Rls. 29,480 $
32 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 22,000 910,345,854 Rls. 25,086 $
33 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 22,000 884,110,172 Rls. 25,080 $
34 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 22,000 844,815,660 Rls. 22,412 $
35 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 22,000 814,942,105 Rls. 25,079 $
36 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 22,000 786,742,044 Rls. 24,244 $
37 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 22,000 747,760,776 Rls. 23,052 $
38 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 22,000 741,419,008 Rls. 22,528 $
39 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 10,000 431,585,000 Rls. 13,300 $
مجموع کل
161,515,316,233 ريال
مجموع کل
4,745,800 دلار
[1]