آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه دوغارون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 6,007,666 42,652,212,778 Rls. 1,261,610 $
2 8 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 5,742,535 41,810,845,944 Rls. 1,205,932 $
3 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 31,389,350 40,768,913,632 Rls. 1,090,981 $
4 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 5,378,325 36,636,252,672 Rls. 1,129,448 $
5 6 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 5,132,993 35,768,337,801 Rls. 1,077,927 $
6 11 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 25,030,950 31,611,584,217 Rls. 857,849 $
7 5 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 4,000,000 27,537,405,000 Rls. 840,000 $
8 4 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 3,423,575 23,348,825,820 Rls. 718,950 $
9 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 3,055,450 22,921,761,605 Rls. 641,645 $
10 5 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 20,728,250 22,318,875,207 Rls. 681,663 $
11 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,811,000 21,284,500,700 Rls. 590,500 $
12 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 19,530,800 19,007,041,755 Rls. 585,909 $
13 4 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 19,414,750 18,946,611,470 Rls. 582,442 $
14 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,726,200 14,338,102,065 Rls. 441,867 $
15 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 2,000,000 13,627,950,000 Rls. 420,000 $
16 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 1,644,232 12,513,508,447 Rls. 345,289 $
17 5 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 214,100 10,517,521,800 Rls. 321,150 $
18 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 322,700 10,172,131,620 Rls. 271,068 $
19 8 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 56,115 8,508,939,250 Rls. 241,850 $
20 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 65,700 8,408,774,500 Rls. 234,500 $
21 9 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 155,217 8,218,675,800 Rls. 232,825 $
22 9 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 191,849 8,109,299,805 Rls. 229,501 $
23 8 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 144,700 7,591,224,000 Rls. 217,050 $
24 8 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 181,800 7,326,713,250 Rls. 209,300 $
25 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 70,000 7,298,452,000 Rls. 196,000 $
26 11 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 70,000 7,220,248,000 Rls. 196,000 $
27 5 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 532,930 6,934,958,606 Rls. 211,858 $
28 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 70,022 6,813,490,710 Rls. 210,066 $
29 7 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 131,000 6,669,173,250 Rls. 196,500 $
30 8 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,733,900 6,575,954,380 Rls. 189,356 $
31 8 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 67,260 6,537,126,792 Rls. 188,328 $
32 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 286,450 6,403,318,953 Rls. 197,407 $
33 7 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 109,440 6,217,724,160 Rls. 186,048 $
34 9 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 49,000 6,128,425,800 Rls. 172,200 $
35 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 97,760 5,568,425,490 Rls. 154,578 $
36 4 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 57,666 5,254,887,675 Rls. 161,465 $
37 11 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 650,000 4,989,621,000 Rls. 136,500 $
38 4 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 385,850 4,814,768,400 Rls. 148,167 $
39 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 132,000 4,603,442,580 Rls. 123,420 $
40 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 184,861 4,557,536,014 Rls. 140,494 $
41 8 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 597,662 4,482,991,844 Rls. 128,908 $
42 4 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 97,000 4,406,519,590 Rls. 135,502 $
43 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 243,240 4,285,393,493 Rls. 114,157 $
44 5 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 426,900 4,096,136,444 Rls. 125,028 $
45 4 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 73,492 4,077,619,320 Rls. 125,307 $
46 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 175,050 3,920,063,130 Rls. 105,030 $
47 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 4,001,000 3,895,933,740 Rls. 120,030 $
48 7 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 155,616 3,865,023,000 Rls. 115,650 $
49 9 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 36,300 3,837,975,900 Rls. 108,900 $
50 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 27,130 3,771,601,750 Rls. 100,650 $
51 4 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 62,010 3,626,335,440 Rls. 111,618 $
52 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 66,000 3,610,827,750 Rls. 99,750 $
53 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 35,000 3,556,322,000 Rls. 98,000 $
54 11 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 ک گچ 4,810,520 3,544,779,966 Rls. 96,210 $
55 8 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 247,534 3,465,476,000 Rls. 98,803 $
56 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 ک گچ 4,819,310 3,465,466,232 Rls. 96,386 $
57 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 ک گچ 5,320,364 3,451,645,366 Rls. 106,405 $
58 7 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 54,800 3,437,984,278 Rls. 101,161 $
59 4 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 269,860 3,371,341,701 Rls. 103,627 $
60 9 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 33,600 3,321,400,320 Rls. 94,080 $
61 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 26,375 3,302,327,568 Rls. 101,772 $
62 4 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 67,440 3,290,333,400 Rls. 101,016 $
63 11 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 59,376 3,271,167,983 Rls. 89,491 $
64 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 489,100 3,251,367,292 Rls. 100,198 $
65 7 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 33,600 3,193,263,360 Rls. 94,080 $
66 11 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 35,415 3,183,707,184 Rls. 87,096 $
67 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 63,540 3,117,860,900 Rls. 96,082 $
68 6 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 33,600 3,108,403,200 Rls. 94,080 $
69 5 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 33,600 3,096,266,880 Rls. 94,080 $
70 8 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 117,850 3,093,241,178 Rls. 89,566 $
71 9 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 211,370 3,084,213,918 Rls. 86,662 $
72 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 57,263 3,072,663,160 Rls. 85,265 $
73 11 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 88,000 3,040,657,400 Rls. 82,280 $
74 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 240,410 3,036,996,296 Rls. 84,141 $
75 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 23,500 3,025,296,000 Rls. 84,600 $
76 7 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,186,000 2,980,639,480 Rls. 87,460 $
77 8 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 28,300 2,968,528,500 Rls. 84,900 $
78 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 01051160 جوجه يكروزه تخمگذار 10,600 2,965,421,600 Rls. 82,600 $
79 4 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 75,625 2,951,371,500 Rls. 90,750 $
80 8 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 24,000 2,937,060,000 Rls. 84,000 $
81 9 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,069,500 2,923,799,980 Rls. 82,780 $
82 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 208,572 2,920,008,000 Rls. 81,376 $
83 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 232,750 2,900,144,388 Rls. 89,376 $
84 5 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 6,000 2,791,066,800 Rls. 85,200 $
85 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72023000 فروسيليکومنگنز. 49,600 2,776,046,250 Rls. 74,550 $
86 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 30,450 2,766,601,740 Rls. 85,260 $
87 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 30,000 2,726,472,000 Rls. 84,000 $
88 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 30,000 2,725,800,000 Rls. 84,000 $
89 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 ک گچ 4,160,590 2,700,397,347 Rls. 83,211 $
90 6 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 53,000 2,621,649,000 Rls. 79,500 $
91 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 28,800 2,615,558,400 Rls. 80,640 $
92 11 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 134,382 2,583,410,948 Rls. 69,878 $
93 11 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 2,254,000 2,566,325,360 Rls. 70,160 $
94 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 142,620 2,532,947,360 Rls. 70,514 $
95 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 60,560 2,503,905,000 Rls. 67,000 $
96 9 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 23,200 2,457,158,400 Rls. 69,600 $
97 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 44,350 2,367,238,350 Rls. 72,950 $
98 11 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 123,009 2,364,228,396 Rls. 63,954 $
99 5 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 ک گچ 3,543,586 2,315,105,617 Rls. 70,795 $
100 4 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 17,800 2,313,796,000 Rls. 71,200 $
مجموع کل
780,466,846,347 ريال
مجموع کل
22,758,908 دلار