آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03063590 --- سا?ر 898,785 165,428,936,381 Rls. 4,774,482 $
2 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 982,593 151,630,013,318 Rls. 4,487,690 $
3 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03063590 --- سا?ر 409,154 71,488,969,455 Rls. 2,027,938 $
4 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03063590 --- سا?ر 413,100 68,886,258,600 Rls. 2,065,500 $
5 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03063590 --- سا?ر 314,907 65,272,231,022 Rls. 1,819,327 $
6 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 25,490 24,297,271,920 Rls. 688,230 $
7 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 79,760 13,321,212,000 Rls. 398,600 $
8 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 74,940 12,621,239,376 Rls. 365,712 $
9 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 50,000 11,224,500,000 Rls. 300,000 $
10 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 66,079 10,339,705,080 Rls. 292,895 $
11 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 50,683 9,295,795,535 Rls. 264,095 $
12 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03063590 --- سا?ر 38,300 6,051,898,655 Rls. 177,397 $
13 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 28,000 5,699,484,000 Rls. 151,200 $
14 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 27,500 5,428,269,000 Rls. 148,500 $
15 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03073900 ک ک ساير 25,000 4,460,362,500 Rls. 137,458 $
16 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03072900 ساير حلزون ها منجمد ، خشك شده ، نمك سود يا در آب نمك 25,000 4,218,370,000 Rls. 130,000 $
17 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 24,540 3,092,040,000 Rls. 88,432 $
18 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 20,480 3,057,143,808 Rls. 94,208 $
19 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 26,560 2,673,600,000 Rls. 80,000 $
20 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 25,000 2,027,750,000 Rls. 62,490 $
21 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 19,866 1,785,190,000 Rls. 55,000 $
مجموع کل
642,300,240,650 ريال
مجموع کل
18,609,154 دلار
[1]