آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 79,815,220 961,000,000,000 Rls. 26,643,429 $
2 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 31,919,744 415,000,000,000 Rls. 11,203,829 $
3 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 8,337,784 279,210,521,209 Rls. 8,122,263 $
4 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 18,320,298 245,000,000,000 Rls. 6,760,189 $
5 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 8,089,896 239,839,233,972 Rls. 6,803,055 $
6 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 7,504,284 188,584,643,600 Rls. 5,747,196 $
7 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 16,716,154 169,000,000,000 Rls. 4,797,536 $
8 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 5,066,473 163,284,787,160 Rls. 4,848,188 $
9 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 5,000,014 158,200,142,130 Rls. 4,280,886 $
10 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27101940 روغن پايه معدني 11,818,469 153,401,008,610 Rls. 4,727,388 $
11 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 4,976,006 145,000,000,000 Rls. 4,204,725 $
12 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 5,096,323 129,187,108,066 Rls. 3,981,416 $
13 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 2,787,733 90,167,709,097 Rls. 2,749,544 $
14 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 2,090,527 74,541,995,328 Rls. 2,111,432 $
15 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27101940 روغن پايه معدني 5,510,590 72,089,538,380 Rls. 2,204,236 $
16 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 55,014,395 67,196,100,750 Rls. 1,911,750 $
17 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 51,314,610 57,864,288,350 Rls. 1,783,183 $
18 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 1,910,695 50,126,490,900 Rls. 1,499,895 $
19 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27132000 قيرنفت 8,190,373 48,428,049,300 Rls. 1,310,460 $
20 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 53,184,892 34,618,051,410 Rls. 1,063,698 $
21 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27132000 قيرنفت 3,031,244 17,478,878,961 Rls. 484,999 $
22 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 ک گچ 4,626,025 4,725,407,693 Rls. 126,335 $
23 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 ک گچ 4,361,598 4,321,206,953 Rls. 117,129 $
24 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 ک گچ 6,482,804 4,210,542,791 Rls. 129,756 $
25 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 ک گچ 4,675,565 3,109,525,736 Rls. 93,507 $
26 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 ک گچ 4,400,723 2,991,624,504 Rls. 88,032 $
27 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 ک گچ 4,521,239 2,942,982,023 Rls. 90,410 $
28 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 ک گچ 4,013,456 2,896,715,750 Rls. 80,323 $
29 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 ک گچ 3,975,098 2,569,874,716 Rls. 79,198 $
30 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 ک گچ 3,567,906 2,313,448,000 Rls. 71,340 $
31 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,800 2,091,465,500 Rls. 56,260 $
32 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 ک گچ 2,409,724 1,699,785,564 Rls. 48,191 $
33 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 ک گچ 2,107,076 1,384,156,123 Rls. 42,136 $
34 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 ک گچ 1,482,175 1,033,133,842 Rls. 29,746 $
35 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25221000 آهک زنده 27,700 43,922,746 Rls. 1,246 $
36 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 25,335 28,630,260 Rls. 860 $
مجموع کل
3,795,580,969,424 ريال
مجموع کل
108,293,766 دلار
[1]