آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 40,145,000 175,840,850,068 Rls. 4,905,539 $
2 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 63,379,131 69,967,690,686 Rls. 2,133,288 $
3 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 65,235,802 68,272,687,216 Rls. 1,826,601 $
4 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 47,108,738 52,614,356,671 Rls. 1,425,193 $
5 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 44,951,480 52,376,005,920 Rls. 1,562,064 $
6 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 31,458,000 32,426,328,984 Rls. 880,824 $
7 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 20,907,177 20,350,561,076 Rls. 627,155 $
8 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 14,582,761 16,492,211,295 Rls. 506,751 $
9 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 14,550,325 14,588,130,780 Rls. 436,509 $
10 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 14,558,635 14,486,859,271 Rls. 436,759 $
11 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,641,670 14,243,396,456 Rls. 439,249 $
12 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 14,554,544 14,169,274,836 Rls. 436,636 $
13 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25221000 آهک زنده 3,588,000 13,971,324,960 Rls. 430,560 $
14 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 13,600,674 13,826,697,352 Rls. 380,818 $
15 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 29,452,237 13,207,085,785 Rls. 352,223 $
16 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 12,000,000 12,575,052,000 Rls. 333,600 $
17 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,497,000 12,344,508,624 Rls. 349,916 $
18 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 27,792,952 11,993,350,495 Rls. 333,513 $
19 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 26,326,064 10,649,587,275 Rls. 315,919 $
20 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 27,096,353 10,547,465,193 Rls. 325,048 $
21 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25221000 آهک زنده 2,654,000 10,331,882,640 Rls. 318,404 $
22 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 22,774,087 10,000,663,800 Rls. 306,912 $
23 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 23,352,513 9,695,838,973 Rls. 280,201 $
24 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 23,310,104 9,190,023,607 Rls. 279,715 $
25 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,047,556 7,940,664,440 Rls. 225,331 $
26 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 8,000,000 7,896,224,000 Rls. 224,000 $
27 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 16,894,582 7,445,122,620 Rls. 202,734 $
28 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25202000 ک گچ 10,553,542 7,339,095,357 Rls. 211,173 $
29 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25221000 آهک زنده 1,873,000 7,298,808,240 Rls. 224,760 $
30 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25221000 آهک زنده 1,717,000 6,681,648,480 Rls. 206,040 $
31 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25202000 ک گچ 9,191,136 6,635,791,926 Rls. 183,922 $
32 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 46,000 6,604,392,000 Rls. 184,000 $
33 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25202000 ک گچ 8,775,228 6,377,557,213 Rls. 196,562 $
34 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,451,000 5,737,825,226 Rls. 154,574 $
35 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 68,500 5,573,745,000 Rls. 171,000 $
36 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,013,280 5,016,607,584 Rls. 150,398 $
37 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 10,898,334 4,243,759,265 Rls. 130,778 $
38 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25202000 ک گچ 6,220,064 4,211,376,755 Rls. 124,469 $
39 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25202000 ک گچ 6,397,968 4,168,188,100 Rls. 128,120 $
40 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 1,618,000 3,967,481,868 Rls. 106,692 $
41 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25202000 ک گچ 4,798,455 3,928,913,208 Rls. 121,146 $
42 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 1,493,043 3,823,425,250 Rls. 103,645 $
43 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 483,000 3,795,441,250 Rls. 106,250 $
44 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 969,000 3,790,146,600 Rls. 116,280 $
45 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 439,710 3,740,335,050 Rls. 107,170 $
46 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 9,349,236 3,716,089,899 Rls. 112,190 $
47 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 827,000 3,671,848,800 Rls. 99,360 $
48 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 921,000 3,665,837,880 Rls. 110,520 $
49 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25221000 آهک زنده 834,000 3,631,803,120 Rls. 100,080 $
50 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25221000 آهک زنده 815,000 3,574,981,200 Rls. 97,800 $
51 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25221000 آهک زنده 902,000 3,545,834,160 Rls. 108,240 $
52 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25221000 آهک زنده 839,000 3,538,801,320 Rls. 100,680 $
53 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25202000 ک گچ 3,902,090 3,479,073,350 Rls. 93,318 $
54 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 24,000 3,389,184,000 Rls. 96,000 $
55 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 766,000 3,312,704,880 Rls. 91,920 $
56 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 3,277,330 3,296,636,070 Rls. 98,319 $
57 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25202000 ک گچ 4,627,560 3,265,703,348 Rls. 92,597 $
58 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 8,158,829 3,174,830,512 Rls. 97,904 $
59 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 39,700 3,056,233,040 Rls. 92,501 $
60 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25202000 ک گچ 3,535,167 3,051,582,414 Rls. 82,704 $
61 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25202000 ک گچ 4,530,719 2,972,268,408 Rls. 90,714 $
62 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 96083090 قلم خودنويس ، قلم استيلوگراف وساير قلم ها، با جوهر خميري 6,128 2,643,354,000 Rls. 75,600 $
63 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 984,636 2,582,271,055 Rls. 69,017 $
64 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 5,422,080 2,294,873,862 Rls. 65,064 $
65 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 2,198,000 2,274,173,888 Rls. 61,544 $
66 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 03023900 ساير ماهي هاي تن , تازه يا سرد کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 18,450 2,198,556,400 Rls. 67,800 $
67 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 03023900 ساير ماهي هاي تن , تازه يا سرد کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 14,100 2,154,746,400 Rls. 66,400 $
68 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 276,000 2,143,933,000 Rls. 58,500 $
69 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25183000 ک چينه دولوميت (ramming mix) 465,000 2,039,713,200 Rls. 55,800 $
70 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 03023900 ساير ماهي هاي تن , تازه يا سرد کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 24,900 1,868,736,800 Rls. 57,590 $
71 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25202000 ک گچ 2,778,625 1,844,983,777 Rls. 55,592 $
72 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 215,400 1,815,787,500 Rls. 53,850 $
73 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25202000 ک گچ 2,599,496 1,686,888,881 Rls. 51,990 $
74 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 63,500 1,678,828,875 Rls. 47,625 $
75 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 03019990 ساير ماهيهاي زنده غيرمذکور درجاي ديگر 9,000 1,462,050,000 Rls. 45,000 $
76 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 03019990 ساير ماهيهاي زنده غيرمذکور درجاي ديگر 8,000 1,430,400,000 Rls. 40,000 $
77 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 158,050 1,394,865,580 Rls. 42,620 $
78 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 129,600 1,142,228,700 Rls. 32,400 $
79 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 134,610 1,114,232,455 Rls. 33,652 $
80 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 513,107 1,109,383,535 Rls. 33,865 $
81 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 146,000 1,080,475,000 Rls. 29,000 $
82 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 1,870 1,015,523,460 Rls. 29,044 $
83 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 10,370 1,015,243,740 Rls. 29,036 $
84 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 1,499,000 1,002,600,000 Rls. 30,000 $
85 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 5,190 939,281,010 Rls. 25,950 $
86 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 40,000 798,358,000 Rls. 22,000 $
87 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 13,440 731,586,240 Rls. 20,160 $
88 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 187,320 722,920,280 Rls. 22,278 $
89 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 10,080 490,417,200 Rls. 15,113 $
90 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 160,874 349,421,880 Rls. 10,770 $
91 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 03023900 ساير ماهي هاي تن , تازه يا سرد کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 4,250 342,730,000 Rls. 10,000 $
92 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 2,524 284,505,760 Rls. 7,840 $
93 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 2,524 276,265,920 Rls. 7,840 $
94 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 4,880 273,028,680 Rls. 7,320 $
95 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 09092110 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 4,400 264,320,000 Rls. 8,000 $
96 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 03019990 ساير ماهيهاي زنده غيرمذکور درجاي ديگر 8,000 259,480,000 Rls. 7,997 $
97 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 03023900 ساير ماهي هاي تن , تازه يا سرد کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,250 242,426,250 Rls. 6,750 $
98 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 334 216,473,950 Rls. 6,671 $
99 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 2,706 151,924,500 Rls. 4,200 $
100 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 7,500 136,083,750 Rls. 3,750 $
مجموع کل
900,194,869,324 ريال
مجموع کل
25,884,916 دلار