آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 1,625,000 149,547,500,000 Rls. 4,062,500 $
2 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 550,115 87,294,100,003 Rls. 2,334,324 $
3 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 35,005,911 41,288,915,610 Rls. 1,216,455 $
4 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 2,043,380 31,185,932,132 Rls. 916,010 $
5 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 1,212,419 30,340,574,958 Rls. 933,565 $
6 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,830,493 29,310,245,474 Rls. 886,285 $
7 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 2,284,570 24,885,992,384 Rls. 705,748 $
8 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 2,763,350 24,518,961,598 Rls. 668,578 $
9 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 2,173,554 24,194,066,489 Rls. 677,966 $
10 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 2,880,122 23,551,785,743 Rls. 633,627 $
11 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 2,237,588 23,288,650,635 Rls. 626,840 $
12 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,236,804 21,027,006,099 Rls. 641,463 $
13 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,768,000 20,795,398,688 Rls. 579,133 $
14 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,603,727 20,549,272,967 Rls. 611,358 $
15 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,159,494 20,232,193,961 Rls. 552,120 $
16 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,405,840 20,107,351,337 Rls. 617,710 $
17 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071100 هندوا نه , تازه 2,834,403 20,097,156,565 Rls. 618,252 $
18 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 2,172,039 19,798,138,700 Rls. 551,575 $
19 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 1,721,399 19,639,682,080 Rls. 593,441 $
20 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 1,279,338 19,110,320,202 Rls. 577,006 $
21 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 163,300 19,000,281,600 Rls. 529,268 $
22 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071100 هندوا نه , تازه 2,669,987 17,536,390,156 Rls. 540,358 $
23 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 7,256,500 17,463,597,675 Rls. 469,931 $
24 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 1,992,790 17,338,258,238 Rls. 499,846 $
25 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 6,561,310 16,381,148,354 Rls. 444,284 $
26 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68061090 ک ک ک ساير 17,500 16,209,540,636 Rls. 494,796 $
27 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071100 هندوا نه , تازه 2,837,805 15,956,216,861 Rls. 483,013 $
28 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,121,438 15,372,301,042 Rls. 464,674 $
29 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,559,095 14,974,072,189 Rls. 401,707 $
30 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 11,057,510 14,612,227,069 Rls. 416,081 $
31 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 951,728 14,131,458,972 Rls. 417,791 $
32 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,517,950 13,948,389,056 Rls. 377,462 $
33 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,033,230 13,805,589,940 Rls. 391,781 $
34 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 1,664,439 13,559,809,163 Rls. 402,586 $
35 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,902,500 13,063,823,780 Rls. 402,540 $
36 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071100 هندوا نه , تازه 2,087,395 12,923,421,738 Rls. 375,688 $
37 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 698,731 12,893,180,522 Rls. 378,741 $
38 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07031000 پيازوموسير 1,485,000 12,862,891,906 Rls. 364,946 $
39 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 605,384 12,845,763,424 Rls. 389,377 $
40 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 4,443,900 12,666,344,265 Rls. 362,261 $
41 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 1,399,170 12,563,257,598 Rls. 387,171 $
42 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 1,466,444 12,459,912,299 Rls. 380,806 $
43 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,896,710 12,114,674,383 Rls. 336,618 $
44 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 136,800 12,015,360,000 Rls. 336,000 $
45 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 1,380,564 11,737,064,395 Rls. 360,748 $
46 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 1,334,654 11,729,170,336 Rls. 324,563 $
47 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,212,701 11,500,721,987 Rls. 347,437 $
48 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 984,025 11,312,308,870 Rls. 310,986 $
49 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 442,000 11,152,687,865 Rls. 343,640 $
50 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 643,969 11,052,062,426 Rls. 329,215 $
51 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,967,500 11,051,584,710 Rls. 313,325 $
52 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 836,846 11,034,637,245 Rls. 339,337 $
53 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 596,255 10,998,939,750 Rls. 295,485 $
54 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 855,768 10,969,281,527 Rls. 326,264 $
55 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07031000 پيازوموسير 1,166,250 10,898,626,935 Rls. 314,221 $
56 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,721,180 10,318,028,690 Rls. 305,038 $
57 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 742,394 10,239,751,655 Rls. 312,483 $
58 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,432,691 10,163,107,750 Rls. 309,610 $
59 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 687,704 10,121,915,900 Rls. 308,807 $
60 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071100 هندوا نه , تازه 1,413,528 10,003,921,926 Rls. 305,588 $
61 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,228,605 9,988,677,815 Rls. 270,293 $
62 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071100 هندوا نه , تازه 1,650,741 9,927,892,128 Rls. 294,842 $
63 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 834,200 9,730,126,470 Rls. 282,670 $
64 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 725,582 9,561,390,404 Rls. 288,626 $
65 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 912,359 9,542,166,805 Rls. 257,198 $
66 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 43,615 9,474,131,409 Rls. 254,071 $
67 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 484,025 9,317,756,003 Rls. 254,131 $
68 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 995,621 9,313,891,005 Rls. 271,054 $
69 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 10,239,177 9,225,241,597 Rls. 255,979 $
70 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 308,352 9,200,954,619 Rls. 246,681 $
71 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 887,633 9,168,639,056 Rls. 256,440 $
72 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 756,245 8,941,926,581 Rls. 247,049 $
73 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 03063590 --- سا?ر 48,820 8,814,253,903 Rls. 257,541 $
74 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 658,671 8,599,187,587 Rls. 255,759 $
75 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 617,038 8,507,798,240 Rls. 261,563 $
76 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 950,790 8,257,939,630 Rls. 231,497 $
77 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 635,000 8,165,307,592 Rls. 225,699 $
78 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 931,157 8,130,143,743 Rls. 241,279 $
79 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 563,365 8,077,052,941 Rls. 217,291 $
80 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,046,450 7,587,992,000 Rls. 234,000 $
81 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 1,193,586 7,398,287,792 Rls. 228,000 $
82 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 6,449,830 7,266,359,440 Rls. 224,132 $
83 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25202000 ک گچ 10,516,570 7,237,460,104 Rls. 220,624 $
84 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 558,402 7,177,155,564 Rls. 218,997 $
85 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 441,908 7,131,586,940 Rls. 219,547 $
86 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,761,000 7,101,822,600 Rls. 218,280 $
87 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071900 خربزه وهمانند 432,421 7,098,066,735 Rls. 218,355 $
88 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 467,455 7,055,793,679 Rls. 192,404 $
89 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 567,333 6,999,933,507 Rls. 205,161 $
90 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25202000 ک گچ 9,340,590 6,936,243,894 Rls. 198,554 $
91 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,113,984 6,914,543,245 Rls. 212,461 $
92 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 406,337 6,912,360,978 Rls. 187,082 $
93 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071900 خربزه وهمانند 577,993 6,840,750,117 Rls. 206,743 $
94 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07031000 پيازوموسير 710,340 6,812,627,898 Rls. 190,968 $
95 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 590,961 6,755,420,003 Rls. 199,906 $
96 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 587,120 6,717,234,423 Rls. 198,691 $
97 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 659,138 6,684,899,248 Rls. 204,295 $
98 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 713,758 6,630,376,453 Rls. 188,104 $
99 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 61,900 6,554,025,520 Rls. 202,011 $
100 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 529,348 6,514,370,601 Rls. 176,103 $
مجموع کل
1,510,016,756,727 ريال
مجموع کل
43,412,510 دلار