آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 2,392,919 55,195,065,815 Rls. 1,497,293 $
2 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 2,168,351 50,723,777,205 Rls. 1,361,375 $
3 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 1,290,449 31,405,388,251 Rls. 871,511 $
4 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 867,725 21,514,726,939 Rls. 607,400 $
5 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 142,112 7,391,340,481 Rls. 200,452 $
6 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 143,874 6,693,833,178 Rls. 185,302 $
7 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 130,887 3,596,514,973 Rls. 101,955 $
8 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 65,900 3,471,418,800 Rls. 98,385 $
9 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 45,595 3,070,686,465 Rls. 82,071 $
10 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 43,952 2,220,019,025 Rls. 59,335 $
11 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 43,938 2,110,997,124 Rls. 59,316 $
12 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 24,000 1,070,496,000 Rls. 32,400 $
13 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 648,000 1,008,640,512 Rls. 31,104 $
14 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08081000 سيب , تازه 22,224 196,149,024 Rls. 5,556 $
مجموع کل
189,669,053,792 ريال
مجموع کل
5,193,455 دلار
[1]