آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 3,832,133 174,012,334,008 Rls. 5,132,428 $
2 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 3,363,549 170,807,007,614 Rls. 4,581,866 $
3 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 3,092,500 156,807,148,527 Rls. 4,256,425 $
4 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 2,566,017 131,684,098,296 Rls. 3,651,632 $
5 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 2,960,898 130,777,568,985 Rls. 3,934,463 $
6 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 2,641,891 127,900,788,975 Rls. 3,621,832 $
7 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,573,379 93,507,816,400 Rls. 2,676,839 $
8 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,914,319 88,626,760,466 Rls. 2,704,336 $
9 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,046,387 47,851,021,889 Rls. 1,469,667 $
10 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 992,250 44,406,710,914 Rls. 1,369,413 $
11 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 4,760,800 43,855,615,852 Rls. 1,189,738 $
12 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 4,040,000 34,619,608,500 Rls. 1,020,000 $
13 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 3,021,700 27,237,876,720 Rls. 755,426 $
14 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 2,635,957 23,277,156,850 Rls. 659,000 $
15 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 11,560 19,854,086,580 Rls. 596,380 $
16 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 11,640 19,326,886,660 Rls. 596,380 $
17 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 129,000 16,730,272,000 Rls. 516,000 $
18 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,350,000 10,982,758,720 Rls. 337,590 $
19 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 353,580 10,808,007,061 Rls. 324,397 $
20 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 79,561 10,340,327,402 Rls. 276,213 $
21 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,110,900 9,748,040,625 Rls. 277,725 $
22 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 1,936,105 9,156,125,042 Rls. 245,028 $
23 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 311,084 8,830,167,607 Rls. 259,877 $
24 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 872,500 8,132,208,790 Rls. 218,126 $
25 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 79,674 7,774,796,254 Rls. 239,742 $
26 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 69,168 7,575,442,568 Rls. 202,964 $
27 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 1,287,008 6,740,285,453 Rls. 182,757 $
28 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 795,000 6,507,976,250 Rls. 198,750 $
29 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 60,380 5,903,673,804 Rls. 181,140 $
30 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 40151910 دستكش خانگي 15,845 5,728,512,000 Rls. 153,600 $
31 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 40151910 دستكش خانگي 16,230 5,658,086,400 Rls. 153,600 $
32 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 40151910 دستكش خانگي 15,980 5,338,598,400 Rls. 153,600 $
33 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 632,800 5,138,396,200 Rls. 158,455 $
34 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 48,862 4,815,432,189 Rls. 144,891 $
35 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 550,884 4,604,842,250 Rls. 138,275 $
36 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 40,472 4,409,600,692 Rls. 122,215 $
37 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 249,464 4,378,153,427 Rls. 117,503 $
38 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 158,250 4,317,758,226 Rls. 131,745 $
39 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 35,350 4,055,808,400 Rls. 123,725 $
40 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 38,051 3,981,812,029 Rls. 119,999 $
41 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 97,446 3,913,971,948 Rls. 111,681 $
42 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 37,196 3,905,525,469 Rls. 111,588 $
43 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 53,110 3,875,938,806 Rls. 114,193 $
44 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 39,188 3,854,297,660 Rls. 117,724 $
45 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 53,268 3,838,969,367 Rls. 102,693 $
46 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 33,532 3,649,599,584 Rls. 112,533 $
47 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 171,086 3,628,752,294 Rls. 102,647 $
48 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 92,021 3,595,391,040 Rls. 110,425 $
49 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 24,000 3,416,544,000 Rls. 96,000 $
50 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 24,510 3,169,853,416 Rls. 85,783 $
51 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 24,000 3,135,264,000 Rls. 96,000 $
52 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 37,411 3,054,491,761 Rls. 93,527 $
53 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 51,644 2,992,416,706 Rls. 84,862 $
54 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 129,151 2,856,673,770 Rls. 77,483 $
55 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 40151910 دستكش خانگي 8,100 2,767,795,200 Rls. 76,800 $
56 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 23,811 2,702,440,464 Rls. 83,338 $
57 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 148,865 2,602,336,630 Rls. 70,501 $
58 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 22,092 2,569,144,508 Rls. 72,862 $
59 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 40151910 دستكش خانگي 8,400 2,556,748,800 Rls. 76,800 $
60 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 40151910 دستكش خانگي 7,600 2,508,211,200 Rls. 76,800 $
61 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 40151910 دستكش خانگي 8,735 2,495,616,000 Rls. 76,800 $
62 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 40151910 دستكش خانگي 8,000 2,489,702,400 Rls. 76,800 $
63 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 38,914 2,454,428,190 Rls. 65,586 $
64 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 26,004 2,400,846,295 Rls. 68,122 $
65 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 21,164 2,398,633,500 Rls. 70,533 $
66 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 112,423 2,282,177,280 Rls. 67,451 $
67 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 19,289 2,269,725,222 Rls. 60,854 $
68 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 112,882 2,248,000,133 Rls. 67,727 $
69 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 42,125 2,230,789,152 Rls. 63,188 $
70 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 96,813 2,189,948,767 Rls. 58,689 $
71 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 46,850 2,084,163,018 Rls. 58,562 $
72 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 61,860 2,012,419,231 Rls. 61,241 $
73 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 36,070 1,993,095,513 Rls. 54,106 $
74 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 52,000 1,920,598,400 Rls. 57,280 $
75 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 157,680 1,907,209,600 Rls. 57,390 $
76 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 96,180 1,878,093,287 Rls. 57,706 $
77 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 37,198 1,843,683,162 Rls. 51,158 $
78 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 15,669 1,829,102,064 Rls. 50,785 $
79 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 93,112 1,811,795,584 Rls. 55,868 $
80 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 16,618 1,811,513,112 Rls. 55,254 $
81 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 91,193 1,793,792,309 Rls. 54,712 $
82 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 15,370 1,703,856,720 Rls. 46,110 $
83 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 14,434 1,697,905,840 Rls. 46,112 $
84 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 78,012 1,688,499,433 Rls. 46,798 $
85 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 29,435 1,648,600,022 Rls. 44,154 $
86 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 190,436 1,641,160,574 Rls. 50,159 $
87 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 41,840 1,544,824,130 Rls. 41,422 $
88 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 77,799 1,533,476,865 Rls. 47,151 $
89 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 42,310 1,503,756,861 Rls. 41,888 $
90 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 25,914 1,500,487,867 Rls. 40,729 $
91 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 42,550 1,484,641,827 Rls. 42,124 $
92 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 42,550 1,482,523,654 Rls. 42,124 $
93 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 12,656 1,474,506,160 Rls. 42,194 $
94 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 13,065 1,471,982,920 Rls. 39,835 $
95 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 56,446 1,439,523,094 Rls. 39,996 $
96 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 702,000 1,434,205,150 Rls. 44,225 $
97 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 12,250 1,422,120,875 Rls. 42,875 $
98 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 23,794 1,415,487,537 Rls. 40,337 $
99 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 70193910 پشم شيشه 35,560 1,388,688,860 Rls. 42,671 $
100 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 190,578 1,373,662,524 Rls. 38,116 $
مجموع کل
1,643,999,178,780 ريال
مجموع کل
47,176,814 دلار