آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 550,000 73,435,100,000 Rls. 2,200,000 $
2 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 425,000 59,952,000,000 Rls. 1,700,000 $
3 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 450,000 54,172,253,000 Rls. 1,599,000 $
4 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 450,000 53,499,993,250 Rls. 1,632,500 $
5 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 370,000 52,217,290,000 Rls. 1,399,600 $
6 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 370,000 47,769,807,400 Rls. 1,332,600 $
7 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 225,000 30,781,016,000 Rls. 833,000 $
8 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 100,000 13,768,800,000 Rls. 400,000 $
9 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشک 88,420 13,104,521,920 Rls. 353,680 $
10 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 17,054 12,630,806,370 Rls. 341,817 $
11 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 75,000 9,731,400,000 Rls. 300,000 $
12 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشک 59,600 8,566,473,600 Rls. 238,400 $
13 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 83,430 5,433,688,425 Rls. 145,983 $
14 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 4,995 5,112,442,440 Rls. 139,860 $
15 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 224,015 4,366,092,648 Rls. 116,488 $
16 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 56,818 3,595,815,060 Rls. 101,856 $
17 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 59,141 3,262,127,613 Rls. 97,853 $
18 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 47,345 2,970,656,036 Rls. 85,220 $
19 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 42,046 2,769,183,203 Rls. 75,044 $
20 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 36,158 2,220,240,580 Rls. 65,084 $
21 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 30,966 1,979,947,045 Rls. 54,894 $
22 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 6,000 1,892,047,500 Rls. 52,500 $
23 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 25,503 1,691,303,566 Rls. 45,905 $
24 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 26,822 1,581,455,213 Rls. 48,279 $
25 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 23,474 1,565,679,716 Rls. 42,254 $
26 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 26,107 1,546,586,623 Rls. 46,993 $
27 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 16,800 1,282,586,160 Rls. 37,968 $
28 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 47,070 1,217,531,448 Rls. 32,949 $
29 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 13,965 1,188,592,585 Rls. 34,914 $
30 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 43,815 1,080,784,698 Rls. 30,671 $
31 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 12,888 1,064,708,358 Rls. 29,127 $
32 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 16,152 1,018,471,042 Rls. 29,038 $
33 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 6,268 942,564,543 Rls. 26,497 $
34 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 9,960 920,732,100 Rls. 24,900 $
35 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 13,790 917,222,544 Rls. 24,822 $
36 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,728 901,307,875 Rls. 24,245 $
37 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 15,322 894,640,040 Rls. 27,580 $
38 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 14,088 824,552,415 Rls. 25,359 $
39 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 8,753 817,290,845 Rls. 21,883 $
40 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 1,200 778,272,000 Rls. 24,000 $
41 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 11,662 743,839,053 Rls. 20,993 $
42 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 18,790 700,848,210 Rls. 18,790 $
43 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 9,360 687,293,460 Rls. 21,154 $
44 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 11,162 658,854,089 Rls. 20,091 $
45 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 9,273 542,801,625 Rls. 16,691 $
46 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 8,636 530,031,970 Rls. 15,544 $
47 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 8,121 487,199,691 Rls. 14,617 $
48 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 4,600 461,196,000 Rls. 13,800 $
49 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,220 366,347,520 Rls. 11,088 $
50 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 5,676 353,257,856 Rls. 9,664 $
51 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 5,250 340,729,200 Rls. 9,450 $
52 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 3,936 322,914,360 Rls. 9,840 $
53 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33019012 ساير عرقيات سنتي 3,518 313,980,900 Rls. 9,395 $
54 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,524 303,725,757 Rls. 8,143 $
55 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 5,510 294,178,674 Rls. 8,266 $
56 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 5,760 287,634,240 Rls. 8,640 $
57 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,900 285,201,400 Rls. 8,360 $
58 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 2,152 283,134,240 Rls. 8,472 $
59 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,075 265,500,120 Rls. 7,185 $
60 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,870 262,457,583 Rls. 7,467 $
61 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 1,884 257,877,894 Rls. 7,246 $
62 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 4,778 236,723,530 Rls. 6,943 $
63 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,835 225,111,240 Rls. 6,840 $
64 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 3,744 203,799,024 Rls. 5,616 $
65 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,168 179,033,220 Rls. 5,256 $
66 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08109020 زرشك تازه 555 175,569,255 Rls. 4,995 $
67 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 64041110 کفش هاي دوميدا ني زيرپيچ دا ر و ميخ دا ربارويه ازمواد نسجي وتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك 671 165,707,322 Rls. 4,598 $
68 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 21,450 160,560,758 Rls. 4,934 $
69 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 864 151,843,680 Rls. 4,320 $
70 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 3,864 150,541,470 Rls. 4,230 $
71 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08109020 زرشك تازه 888 148,240,565 Rls. 4,085 $
72 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 2,999 126,501,251 Rls. 3,599 $
73 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 1,680 118,100,640 Rls. 3,360 $
74 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 09109921 آويشن وبرگ غار به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي . 464 112,951,860 Rls. 3,090 $
75 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 712 106,505,760 Rls. 3,124 $
76 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 1,960 105,412,230 Rls. 3,234 $
77 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 624 104,735,592 Rls. 2,808 $
78 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 1,764 102,990,650 Rls. 3,175 $
79 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 624 102,643,632 Rls. 2,808 $
80 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 3,803 89,805,695 Rls. 2,555 $
81 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 600 88,006,500 Rls. 2,700 $
82 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,877 80,146,428 Rls. 2,252 $
83 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 4,879 76,337,490 Rls. 2,342 $
84 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 546 74,507,160 Rls. 2,184 $
85 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 4,000 71,836,800 Rls. 1,920 $
86 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 780 70,466,220 Rls. 1,980 $
87 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 648 68,329,656 Rls. 1,944 $
88 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 792 61,229,558 Rls. 1,742 $
89 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,400 50,196,300 Rls. 1,540 $
90 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 430 47,154,660 Rls. 1,290 $
91 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 2,835 46,298,465 Rls. 1,361 $
92 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 500 44,486,250 Rls. 1,250 $
93 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,102 43,090,590 Rls. 1,322 $
94 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 575 37,484,250 Rls. 1,150 $
95 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 479 35,307,445 Rls. 1,055 $
96 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 336 24,087,705 Rls. 739 $
97 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,008 20,219,100 Rls. 605 $
98 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 555 18,548,100 Rls. 555 $
99 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 503 18,524,445 Rls. 543 $
100 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 192 15,645,600 Rls. 480 $
مجموع کل
495,973,667,799 ريال
مجموع کل
14,206,183 دلار