آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,174,146,802 2,436,679,809,971 Rls. 75,097,407 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 878,614,055 1,586,081,233,737 Rls. 48,892,216 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 44,139,000 1,451,595,176,546 Rls. 44,733,288 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 38,250,000 1,247,257,030,200 Rls. 38,436,150 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 35,705,579 1,142,365,739,860 Rls. 35,209,005 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 34,869,103 1,113,126,423,370 Rls. 34,304,290 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 20,910,000 688,452,911,700 Rls. 21,218,550 $
8 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 15,041,250 679,936,193,454 Rls. 20,959,240 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 15,969,272 537,434,537,328 Rls. 16,561,182 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 76,107,021 495,983,314,967 Rls. 15,284,872 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 75,329,060 495,670,928,505 Rls. 15,278,460 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 2,964,120 466,486,142,571 Rls. 14,375,979 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 12,240,000 421,207,439,400 Rls. 12,984,600 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 11,883,000 409,497,624,690 Rls. 12,624,030 $
15 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 7,140,000 239,452,869,300 Rls. 7,379,700 $
16 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 77,400,000 210,038,300,518 Rls. 6,474,609 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 11,579,131 135,946,038,839 Rls. 4,190,340 $
18 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 9,686,250 118,319,175,902 Rls. 3,646,463 $
19 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 4,984,564 108,010,508,973 Rls. 3,329,272 $
20 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 727,650 82,653,750,025 Rls. 2,546,775 $
21 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 16,507,941 74,998,464,042 Rls. 2,311,108 $
22 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 3,593,036 71,944,241,407 Rls. 2,217,333 $
23 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,356,500 65,448,480,641 Rls. 2,017,115 $
24 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 4,761,815 48,842,060,495 Rls. 1,505,101 $
25 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 817,250 39,417,906,628 Rls. 1,214,952 $
26 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 1,559,043 37,434,365,304 Rls. 1,153,691 $
27 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 296,663 33,691,457,756 Rls. 1,038,319 $
28 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 295,177 33,514,317,765 Rls. 1,033,119 $
29 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 4,588,108 25,050,890,266 Rls. 772,230 $
30 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 162,000 18,393,102,000 Rls. 567,000 $
31 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 1,822,214 16,653,625,757 Rls. 513,340 $
32 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 25309030 سلستيت 17,470,915 16,183,446,378 Rls. 498,887 $
33 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 27101940 روغن پايه معدني 1,231,247 14,678,846,106 Rls. 452,471 $
34 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 608,889 14,620,805,522 Rls. 450,578 $
35 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 29221110 منواتانول آمين 448,000 14,537,152,000 Rls. 448,000 $
36 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 25309030 سلستيت 12,849,953 12,510,169,693 Rls. 385,525 $
37 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 29221220 دي اتانول آمين 349,600 10,887,047,424 Rls. 335,616 $
38 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 738,768 6,370,958,842 Rls. 196,285 $
39 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 4,996,000 6,162,675,004 Rls. 189,886 $
40 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 840,170 5,452,669,917 Rls. 168,043 $
41 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 793,467 5,148,123,124 Rls. 158,676 $
42 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 234,465 4,944,431,691 Rls. 152,401 $
43 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 199,105 4,197,672,830 Rls. 129,362 $
44 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 29221220 دي اتانول آمين 110,400 3,439,074,816 Rls. 105,984 $
45 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 141,045 2,975,716,982 Rls. 91,679 $
46 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 139,083 2,933,577,350 Rls. 90,403 $
47 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 53,275 1,728,454,100 Rls. 53,275 $
48 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 29215900 سايرپلي آميدهاي بودا رومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;ا ملاح ا ين محصولات 13,762 1,714,535,624 Rls. 52,846 $
49 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 40,000 1,153,273,000 Rls. 35,540 $
50 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,500 1,011,922,065 Rls. 31,185 $
51 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 999,059,600 Rls. 30,800 $
52 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 23,054 972,496,530 Rls. 29,970 $
53 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 26171000 سنگ آنت?مون وکنسانتره ها? آن 24,400 864,012,765 Rls. 26,635 $
54 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 117,280 760,676,840 Rls. 23,440 $
55 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 27101940 روغن پايه معدني 58,000 564,647,400 Rls. 17,400 $
56 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 8,856 517,061,720 Rls. 15,940 $
57 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 18,400 350,298,000 Rls. 10,800 $
58 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 1,400 201,032,130 Rls. 6,195 $
59 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 500,000 194,610,000 Rls. 6,000 $
60 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 39234000 قرقره , دوک , ماسوره و تکيه گاه هاي مشابه ا ز موا د پلاستيکي 3,730 193,709,344 Rls. 5,968 $
61 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 196,788 95,730,450 Rls. 2,950 $
62 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 08071900 خربزه وهمانند 5,211 59,201,175 Rls. 1,825 $
63 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 25202000 ک گچ 51,900 28,615,608 Rls. 882 $
64 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 39094010 پودرقالبگيري ( رزين فنوليک ) 500 14,596,650 Rls. 450 $
65 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 08081000 سيب , تازه 1,225 7,947,555 Rls. 245 $
66 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 840 6,488,800 Rls. 200 $
مجموع کل
14,668,064,798,952 ريال
مجموع کل
452,076,078 دلار
[1]