آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,083,440 35,144,319,280 Rls. 1,083,324 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,002,560 32,531,412,560 Rls. 1,002,560 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 492,280 29,543,151,689 Rls. 910,717 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 194,840 11,695,682,240 Rls. 360,454 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 150,772 8,511,675,694 Rls. 262,342 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 1,100,000 5,889,328,500 Rls. 181,500 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 303,200 5,614,286,488 Rls. 173,020 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 342,000 5,570,115,696 Rls. 171,684 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 99,588 5,110,447,184 Rls. 157,448 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 276,000 4,948,448,344 Rls. 152,536 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 27132000 قيرنفت 497,325 3,388,908,662 Rls. 104,438 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 27132000 قيرنفت 424,146 2,890,051,835 Rls. 89,069 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 82,250 1,734,521,128 Rls. 53,462 $
14 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 551,890 1,074,781,754 Rls. 33,113 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 200,000 1,070,850,000 Rls. 33,000 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 999,275,200 Rls. 30,800 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 999,059,600 Rls. 30,800 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 19,000 986,145,600 Rls. 30,400 $
19 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 15,000 827,322,000 Rls. 25,500 $
20 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 93,750 602,760,216 Rls. 18,576 $
21 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 44,000 563,665,628 Rls. 17,366 $
22 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,562 433,520,505 Rls. 13,365 $
23 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 43,210 280,337,838 Rls. 8,642 $
24 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 15,500 150,887,850 Rls. 4,650 $
25 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 22,394 127,824,169 Rls. 3,940 $
26 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 22,900 89,156,112 Rls. 2,748 $
27 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 22,740 88,482,680 Rls. 2,728 $
مجموع کل
160,866,418,452 ريال
مجموع کل
4,958,182 دلار
[1]