آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 452,786 19,263,069,631 Rls. 593,780 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 27101940 روغن پايه معدني 1,452,418 18,526,230,251 Rls. 570,963 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 300,827 16,989,750,604 Rls. 523,438 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,740,000 11,904,056,400 Rls. 366,900 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 27132000 قيرنفت 995,718 6,623,554,778 Rls. 204,122 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 1,959,543 6,358,196,073 Rls. 195,953 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 99,500 5,129,144,850 Rls. 158,082 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 94,250 4,841,348,500 Rls. 149,210 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 401,274 4,555,577,438 Rls. 140,392 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 37,120 4,214,085,120 Rls. 129,920 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 491,369 3,097,647,278 Rls. 95,482 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 203,329 2,969,758,146 Rls. 91,499 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 37,120 2,770,679,488 Rls. 85,376 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 27101940 روغن پايه معدني 210,004 2,656,409,169 Rls. 81,882 $
15 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 62,454 2,638,536,135 Rls. 81,322 $
16 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 30,500 2,410,904,360 Rls. 74,306 $
17 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 360,690 2,341,052,116 Rls. 72,138 $
18 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 55,060 1,161,138,316 Rls. 35,789 $
19 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 40,000 1,102,926,000 Rls. 34,000 $
20 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 998,998,000 Rls. 30,793 $
21 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 22,850 963,555,060 Rls. 29,694 $
22 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 35,080 800,716,600 Rls. 24,680 $
23 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 6,500 738,174,500 Rls. 22,750 $
24 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 21,450 695,816,550 Rls. 21,450 $
25 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 20,000 551,548,000 Rls. 17,000 $
26 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 518,992,000 Rls. 15,994 $
27 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 45,200 457,722,716 Rls. 14,102 $
28 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 04090000 عسل طبيعي 2,727 442,373,940 Rls. 13,635 $
29 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 8,964 378,069,932 Rls. 11,653 $
30 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 27,300 371,164,680 Rls. 11,440 $
31 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 37,270 362,834,631 Rls. 11,181 $
32 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 11,940 348,643,224 Rls. 10,746 $
33 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 11,700 341,582,670 Rls. 10,530 $
34 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 25,000 307,483,800 Rls. 9,476 $
35 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 1,500 266,040,800 Rls. 8,200 $
36 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 56012900 آوا ت وا شياءساخته شده ا زآوا ت, که درجاي ديگرگفته نشده. 5,405 254,198,740 Rls. 7,835 $
37 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 25202000 ک گچ 392,000 228,148,919 Rls. 7,031 $
38 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 26,510 204,428,700 Rls. 6,300 $
39 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 3,000 194,610,000 Rls. 5,997 $
40 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 3,894 189,505,404 Rls. 5,841 $
41 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 68062010 رسهاي منبسط شده 41,300 174,218,681 Rls. 5,369 $
42 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 25202000 ک گچ 122,500 79,487,800 Rls. 2,450 $
43 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 3,150 71,539,020 Rls. 2,205 $
44 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 25252090 (پودرميکادرا ندا زه هاي کمتر ا ز 250ميکرون ) 2,550 8,273,220 Rls. 255 $
مجموع کل
129,502,192,240 ريال
مجموع کل
3,991,161 دلار
[1]