آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كويت 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 32,500,000 279,380,887,500 Rls. 8,612,500 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كويت 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 30,300,000 260,509,098,000 Rls. 8,029,500 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كويت 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 263,890 15,408,687,815 Rls. 474,957 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 46,693 9,090,615,131 Rls. 280,165 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 30,067 5,852,618,227 Rls. 180,403 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 150,440 1,227,948,424 Rls. 37,849 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كويت 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 98,933 962,670,800 Rls. 29,680 $
8 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كويت 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 17,215 949,327,335 Rls. 29,265 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كويت 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 36,872 897,433,602 Rls. 27,655 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 41,740 381,865,880 Rls. 11,770 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كويت 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 11,360 331,615,440 Rls. 10,220 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كويت 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 46,160 299,523,008 Rls. 9,232 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كويت 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 23,835 208,978,000 Rls. 6,440 $
مجموع کل
575,501,269,162 ريال
مجموع کل
17,739,636 دلار
[1]