آمار کل " صادرات به" کشور (سودان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 10,003,000 90,845,245,400 Rls. 2,800,840 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 27132000 قيرنفت 4,965,096 33,657,746,577 Rls. 1,037,585 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 94,560 14,636,476,800 Rls. 451,200 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 406,875 14,523,935,528 Rls. 447,562 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 94,980 14,171,984,796 Rls. 436,746 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 58,426 9,450,807,000 Rls. 291,212 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 182,000 6,494,195,400 Rls. 200,200 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 27132000 قيرنفت 500,500 3,410,026,620 Rls. 105,105 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 101,000 2,998,803,787 Rls. 92,430 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 84,000 2,998,072,000 Rls. 92,393 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 70,000 2,498,188,000 Rls. 77,000 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 28301000 سولفور سديم 200,000 1,946,100,000 Rls. 60,000 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 84137010 پمپ کولر آبي 8,757 1,082,165,040 Rls. 33,360 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 39,750 967,402,037 Rls. 29,813 $
15 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 11,660 756,556,580 Rls. 23,320 $
16 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 34,267 555,770,170 Rls. 17,130 $
17 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 7,030 456,309,880 Rls. 14,060 $
18 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 84137010 پمپ کولر آبي 1,058 130,838,400 Rls. 4,032 $
19 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 600 76,880,430 Rls. 2,370 $
20 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 5,680 44,132,000 Rls. 1,360 $
مجموع کل
201,701,636,445 ريال
مجموع کل
6,217,718 دلار
[1]