آمار کل " صادرات به" کشور (جيبوتي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جيبوتي 27132000 قيرنفت 4,785,340 32,605,094,480 Rls. 1,004,920 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جيبوتي 27132000 قيرنفت 2,843,619 19,505,235,215 Rls. 601,135 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جيبوتي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 459,648 4,394,910,357 Rls. 140,193 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جيبوتي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 112,000 3,997,716,800 Rls. 123,238 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جيبوتي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 84,000 2,997,825,600 Rls. 92,400 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جيبوتي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 123,375 2,601,059,955 Rls. 80,193 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جيبوتي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 103,000 2,172,307,800 Rls. 66,950 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جيبوتي 25202000 ک گچ 139,500 76,941,321 Rls. 2,371 $
مجموع کل
68,351,091,528 ريال
مجموع کل
2,111,400 دلار
[1]