آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 30,058,000 273,020,140,400 Rls. 8,416,240 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 1,296,503 139,357,684,563 Rls. 4,294,406 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 889,990 99,646,582,702 Rls. 3,071,694 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 3,106,000 35,260,088,500 Rls. 1,087,100 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 497,210 28,073,090,105 Rls. 865,145 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 03079900 ک ک ساير 154,400 17,206,136,757 Rls. 530,376 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 703,560 13,697,272,476 Rls. 422,136 $
8 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 99,400 11,284,832,300 Rls. 347,771 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 210,000 7,494,025,000 Rls. 230,999 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 107,500 6,978,470,000 Rls. 215,000 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 03079900 ک ک ساير 96,500 6,261,692,000 Rls. 193,000 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 112,000 3,997,963,200 Rls. 123,200 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 68,930 2,236,199,090 Rls. 68,930 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 105,274 2,048,724,340 Rls. 63,164 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 51,770 1,679,936,500 Rls. 51,770 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 25,000 1,622,900,000 Rls. 50,000 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 25,000 1,621,950,000 Rls. 50,000 $
18 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 192,320 1,248,051,624 Rls. 38,464 $
19 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 40,000 1,103,181,000 Rls. 34,000 $
20 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 5,000 632,560,500 Rls. 19,500 $
21 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 28,000 454,216,000 Rls. 14,000 $
22 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,000 449,743,140 Rls. 13,860 $
23 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,000 219,936,420 Rls. 6,780 $
24 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 27132000 قيرنفت 22,130 208,135,395 Rls. 6,414 $
25 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 08109020 زرشك تازه 912 59,752,638 Rls. 1,842 $
مجموع کل
655,863,264,650 ريال
مجموع کل
20,215,791 دلار
[1]