آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 73,540,000 1,121,041,257,310 Rls. 34,545,415 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 42,400,000 621,403,584,425 Rls. 19,150,161 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 57,995,098 322,991,336,169 Rls. 9,956,039 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 31,818,760 319,189,198,126 Rls. 9,835,521 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 23,824,540 275,775,516,598 Rls. 8,500,972 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 30,110,000 273,539,336,000 Rls. 8,430,800 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 37,949,954 200,217,566,593 Rls. 6,170,434 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 15,289,730 190,680,218,655 Rls. 5,876,405 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 11,483,280 148,975,014,528 Rls. 4,593,312 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 12,676,726 143,962,721,496 Rls. 4,436,853 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 10,701,495 121,497,882,431 Rls. 3,744,943 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 96,640,438 78,392,453,440 Rls. 2,416,010 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,291,460 77,481,410,352 Rls. 2,388,416 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 70,106,225 56,851,871,785 Rls. 1,752,192 $
15 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 3,724,000 42,275,779,000 Rls. 1,303,400 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 1,017,983 34,333,202,152 Rls. 1,058,228 $
17 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 3,155,850 31,695,341,508 Rls. 976,908 $
18 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 2,538,867 31,009,081,412 Rls. 955,753 $
19 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 79,100,000 30,791,746,800 Rls. 949,122 $
20 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 847,350 30,235,206,925 Rls. 931,878 $
21 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 819,700 29,760,848,304 Rls. 917,191 $
22 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 14,900,000 27,551,673,900 Rls. 849,170 $
23 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 2,227,028 27,452,184,969 Rls. 846,271 $
24 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 7,900,000 23,069,682,000 Rls. 711,000 $
25 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 58,850,000 22,915,173,600 Rls. 706,200 $
26 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 11,195,814 20,706,878,084 Rls. 638,161 $
27 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 16,545,936 18,785,277,082 Rls. 579,081 $
28 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 480,000 17,911,848,000 Rls. 552,000 $
29 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 89,630 17,447,799,208 Rls. 537,782 $
30 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 59,800 16,973,789,000 Rls. 523,250 $
31 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 14,137,769 16,056,428,217 Rls. 494,821 $
32 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 15,498,483 14,983,778,169 Rls. 461,923 $
33 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 9,650,000 14,727,499,584 Rls. 453,936 $
34 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 67,448 13,126,961,952 Rls. 404,661 $
35 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 217,380 13,053,453,050 Rls. 402,313 $
36 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 38,200 11,127,967,560 Rls. 342,990 $
37 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 84,453 10,805,353,728 Rls. 332,988 $
38 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 821,374 10,234,423,832 Rls. 315,396 $
39 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 128,000 10,090,487,520 Rls. 310,964 $
40 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 126,000 9,934,418,340 Rls. 306,180 $
41 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 435,054 9,176,281,229 Rls. 282,784 $
42 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 200,000 8,435,440,000 Rls. 260,000 $
43 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 17,010 7,175,447,370 Rls. 221,130 $
44 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 481,461 5,999,236,018 Rls. 184,882 $
45 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,590 5,731,881,480 Rls. 176,670 $
46 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 248,643 5,720,179,032 Rls. 176,325 $
47 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 100,337 5,663,826,144 Rls. 174,586 $
48 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 1,900,000 5,546,727,000 Rls. 170,937 $
49 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 517,180 5,537,198,014 Rls. 170,669 $
50 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 302,751 5,419,608,560 Rls. 167,083 $
51 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 3,500,000 4,769,268,000 Rls. 147,000 $
52 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 600,000 4,334,730,400 Rls. 133,600 $
53 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 69,735 3,647,361,639 Rls. 112,402 $
54 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 36,233 3,527,182,194 Rls. 108,699 $
55 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 500,000 3,458,971,400 Rls. 106,600 $
56 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 25070010 کائولن 1,900,000 2,588,472,600 Rls. 79,800 $
57 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 35,000 2,498,650,000 Rls. 77,000 $
58 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 76,960 2,497,967,680 Rls. 76,960 $
59 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 19,129 2,481,796,460 Rls. 76,483 $
60 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 150,780 1,882,390,560 Rls. 58,015 $
61 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 9,500 1,849,308,000 Rls. 57,000 $
62 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 17,568 1,709,928,576 Rls. 52,704 $
63 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 31,000 1,709,378,900 Rls. 52,689 $
64 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 198,640 1,669,487,600 Rls. 51,448 $
65 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 20,370 1,641,980,964 Rls. 50,604 $
66 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 134,285 1,538,054,647 Rls. 47,410 $
67 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 68062010 رسهاي منبسط شده 360,082 1,518,308,744 Rls. 46,805 $
68 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 90,000 1,518,145,200 Rls. 46,800 $
69 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 22,583 1,493,265,110 Rls. 46,021 $
70 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 50,302 1,414,877,905 Rls. 43,611 $
71 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 25070010 کائولن 1,000,000 1,362,900,000 Rls. 42,000 $
72 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 70,400 1,315,604,200 Rls. 40,550 $
73 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 147,520 1,279,203,679 Rls. 39,429 $
74 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 65,311 1,271,585,700 Rls. 39,186 $
75 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 22,628 1,248,581,361 Rls. 38,468 $
76 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 17,683 1,131,388,506 Rls. 34,857 $
77 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 119,670 1,098,708,930 Rls. 33,870 $
78 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 29126000 پارا فرمالدئيد 60,000 1,070,883,000 Rls. 33,000 $
79 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 29126000 پارا فرمالدئيد 60,000 1,070,487,000 Rls. 33,000 $
80 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 15,000 1,070,421,000 Rls. 32,988 $
81 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 161,630 1,060,253,672 Rls. 32,676 $
82 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 17,800 1,039,345,560 Rls. 32,040 $
83 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 23,240 979,926,220 Rls. 30,212 $
84 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 67,390 974,142,380 Rls. 30,020 $
85 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 13,568 955,041,388 Rls. 29,429 $
86 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 22,400 944,914,880 Rls. 29,120 $
87 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 9,700 944,295,000 Rls. 29,100 $
88 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 75,700 942,760,343 Rls. 29,050 $
89 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 14,560 847,988,828 Rls. 26,137 $
90 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 22,834 740,940,466 Rls. 22,834 $
91 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 24,800 724,306,320 Rls. 22,320 $
92 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 32,000 705,850,880 Rls. 21,760 $
93 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 12,155 670,257,971 Rls. 20,658 $
94 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 64,247 668,251,215 Rls. 20,601 $
95 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 12,038 663,933,521 Rls. 20,465 $
96 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 73,970 599,954,448 Rls. 18,492 $
97 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 162,904 589,700,735 Rls. 18,173 $
98 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 29291090 --- ساير 10,000 564,288,110 Rls. 17,390 $
99 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 2,000 519,328,000 Rls. 16,000 $
100 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 9,200 519,184,000 Rls. 16,000 $
مجموع کل
4,638,785,430,543 ريال
مجموع کل
142,965,582 دلار