آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,296,556 360,124,310,529 Rls. 10,605,946 $
2 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,283,588 357,713,795,583 Rls. 10,313,701 $
3 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,010,526 280,486,057,342 Rls. 7,942,425 $
4 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 444,600 123,680,111,160 Rls. 3,432,930 $
5 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 173,500 47,199,547,500 Rls. 1,413,125 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 148,750 41,373,999,795 Rls. 1,275,326 $
7 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 118,000 33,494,363,500 Rls. 910,000 $
8 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 3,256,529 28,898,924,124 Rls. 784,372 $
9 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 93,700 26,888,475,460 Rls. 721,490 $
10 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,964,722 17,342,199,272 Rls. 481,120 $
11 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 63,350 17,186,691,600 Rls. 527,280 $
12 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 30,990 15,292,914,210 Rls. 418,365 $
13 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 28,050 13,429,320,075 Rls. 378,675 $
14 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 26,550 13,010,797,125 Rls. 374,625 $
15 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,469,638 12,616,947,076 Rls. 355,836 $
16 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 11,349,800,000 Rls. 350,000 $
17 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,294,162 10,904,862,248 Rls. 322,076 $
18 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,325,624 10,745,778,772 Rls. 327,640 $
19 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,085,293 10,096,017,400 Rls. 269,416 $
20 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,120,674 9,897,793,961 Rls. 266,075 $
21 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 19,350 9,526,585,500 Rls. 290,250 $
22 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 983,248 8,607,695,076 Rls. 248,552 $
23 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 16,970 8,258,620,200 Rls. 254,550 $
24 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,900 7,789,433,850 Rls. 214,650 $
25 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,000 7,675,875,000 Rls. 225,000 $
26 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 895,435 7,299,407,828 Rls. 225,020 $
27 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 848,306 7,193,482,356 Rls. 216,940 $
28 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,740 6,740,676,250 Rls. 207,725 $
29 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 799,029 6,005,427,564 Rls. 185,084 $
30 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 5,838,780,000 Rls. 180,000 $
31 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 684,364 4,923,787,052 Rls. 151,148 $
32 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,000 4,864,200,000 Rls. 150,000 $
33 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 546,175 4,273,851,954 Rls. 131,811 $
34 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,000 2,517,682,500 Rls. 67,500 $
35 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 20,050 2,179,288,350 Rls. 60,150 $
36 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 14,710 1,567,415,160 Rls. 44,130 $
37 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 16,410 1,064,516,700 Rls. 32,820 $
38 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,008 1,055,889,224 Rls. 32,551 $
39 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 7,350 777,284,550 Rls. 22,050 $
40 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 6,250 637,901,250 Rls. 18,750 $
41 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 12,958 546,414,240 Rls. 16,845 $
42 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 5,000 544,335,000 Rls. 15,000 $
43 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 5,000 259,552,000 Rls. 8,000 $
44 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 9,980 246,172,668 Rls. 6,986 $
45 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 221,747,500 Rls. 6,500 $
46 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 25,000 140,596,000 Rls. 4,000 $
47 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 1,170 123,372,990 Rls. 3,510 $
48 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 1,000 99,873,000 Rls. 3,000 $
49 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 1,000 97,311,000 Rls. 3,000 $
50 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,035 83,329,299 Rls. 2,443 $
51 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,050 81,479,160 Rls. 2,205 $
52 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 568 48,627,260 Rls. 1,340 $
53 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 980 45,340,386 Rls. 1,274 $
مجموع کل
1,543,068,657,599 ريال
مجموع کل
44,503,207 دلار
[1]