آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ كنگ) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 878,500 241,427,088,250 Rls. 7,119,875 $
2 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 622,500 165,118,427,500 Rls. 4,672,500 $
3 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 497,300 128,085,783,150 Rls. 3,687,410 $
4 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 225,000 60,892,975,000 Rls. 1,690,000 $
5 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 200,000 55,355,832,500 Rls. 1,497,500 $
6 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 175,000 50,070,745,000 Rls. 1,345,000 $
7 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 14,036,400,000 Rls. 420,000 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 45,000 13,468,315,500 Rls. 415,125 $
9 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,500 6,384,262,500 Rls. 196,875 $
10 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 3,400 502,547,200 Rls. 13,600 $
11 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 3,400 479,264,000 Rls. 13,600 $
12 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 3,400 441,864,000 Rls. 13,600 $
13 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 600 297,360,000 Rls. 9,000 $
14 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,700 224,672,000 Rls. 6,800 $
15 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 100 16,520,000 Rls. 500 $
مجموع کل
736,802,056,600 ريال
مجموع کل
21,101,385 دلار
[1]