آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 321,558 153,397,081,044 Rls. 4,341,033 $
2 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 381,500 108,812,157,750 Rls. 3,122,250 $
3 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 163,640 85,032,797,196 Rls. 2,438,964 $
4 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 165,600 82,428,989,175 Rls. 2,235,600 $
5 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 158,196 76,806,465,894 Rls. 2,135,646 $
6 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 261,250 74,717,501,500 Rls. 2,116,250 $
7 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 213,000 66,954,720,250 Rls. 1,861,250 $
8 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 132,600 66,629,150,100 Rls. 1,790,100 $
9 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 191,500 56,642,506,547 Rls. 1,665,825 $
10 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 99,600 48,443,058,000 Rls. 1,494,000 $
11 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 154,000 47,065,726,500 Rls. 1,263,500 $
12 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 135,500 43,073,707,500 Rls. 1,167,500 $
13 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 100,000 42,598,443,800 Rls. 1,158,600 $
14 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 74,404 37,724,717,520 Rls. 1,116,060 $
15 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 60,000 24,157,513,200 Rls. 682,800 $
16 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 68,500 18,649,526,875 Rls. 560,375 $
17 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 60,600 17,806,290,400 Rls. 548,750 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 36,400 17,715,354,000 Rls. 546,000 $
19 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 17,423,304,800 Rls. 466,400 $
20 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 54,157 15,656,631,253 Rls. 482,631 $
21 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 42,750 12,719,778,900 Rls. 392,175 $
22 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 11,358,863,400 Rls. 325,800 $
23 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 28,000 8,897,344,400 Rls. 271,600 $
24 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 8,339,232,000 Rls. 233,200 $
25 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 134,711 6,538,763,684 Rls. 175,124 $
26 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 113,204 5,432,663,744 Rls. 147,166 $
27 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,005 5,356,218,825 Rls. 165,075 $
28 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 108,790 4,586,035,740 Rls. 141,427 $
29 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 12,000 4,301,212,800 Rls. 116,400 $
30 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 4,120,008,000 Rls. 126,400 $
31 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 4,035,162,800 Rls. 124,400 $
32 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 11,880 3,894,062,935 Rls. 115,235 $
33 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 45,500 2,139,100,600 Rls. 59,150 $
34 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 45,250 2,075,207,550 Rls. 58,825 $
35 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 44,000 1,855,739,600 Rls. 57,200 $
36 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 12,000 1,342,764,000 Rls. 36,000 $
37 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,200 1,241,169,800 Rls. 33,800 $
38 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 25,000 978,250,000 Rls. 27,356 $
39 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,250 942,426,875 Rls. 27,625 $
40 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 7,000 771,141,000 Rls. 21,000 $
41 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 12,000 506,048,400 Rls. 15,600 $
42 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 1,536 403,952,994 Rls. 12,134 $
43 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 4,485 384,082,776 Rls. 10,584 $
44 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 996 350,588,029 Rls. 9,661 $
45 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 3,638 278,564,184 Rls. 8,586 $
46 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 3,600 151,837,920 Rls. 4,680 $
47 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,512 131,032,279 Rls. 3,568 $
48 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08094000 آلو و گوجه , تازه 5,000 111,897,000 Rls. 3,000 $
49 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08022100 فندق با پوست , تازه يا خشک کرده 1,000 110,163,000 Rls. 3,000 $
مجموع کل
1,195,088,956,539 ريال
مجموع کل
33,919,305 دلار
[1]