آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 184,340 56,080,659,182 Rls. 1,728,824 $
2 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 136,650 39,284,427,200 Rls. 1,088,250 $
3 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 101,800 30,211,331,500 Rls. 890,750 $
4 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 59,630 30,025,881,495 Rls. 805,005 $
5 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 51,560 24,968,519,460 Rls. 696,060 $
6 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 49,380 23,503,989,450 Rls. 672,780 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 47,000 22,877,250,000 Rls. 705,000 $
8 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 42,660 20,383,551,990 Rls. 575,910 $
9 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 61,510 18,312,339,592 Rls. 495,571 $
10 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 56,770 15,942,267,240 Rls. 450,860 $
11 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 29,820 14,535,013,500 Rls. 447,300 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 29,310 14,262,523,650 Rls. 439,650 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,060 13,497,008,750 Rls. 415,925 $
14 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 41,505 12,516,983,475 Rls. 336,225 $
15 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,560 12,251,805,120 Rls. 331,560 $
16 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 36,325 10,643,190,255 Rls. 305,235 $
17 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,400 10,409,388,000 Rls. 321,000 $
18 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,600 6,747,293,960 Rls. 208,070 $
19 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 15,450 4,624,428,440 Rls. 142,312 $
20 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,000 4,072,320,000 Rls. 120,000 $
21 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,000 2,339,400,000 Rls. 70,000 $
22 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 7,320 1,937,663,209 Rls. 59,201 $
23 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 4,692 76,092,510 Rls. 2,346 $
مجموع کل
389,503,327,978 ريال
مجموع کل
11,307,834 دلار
[1]