آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 641,750 189,990,443,350 Rls. 5,379,850 $
2 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 482,300 143,616,313,500 Rls. 4,222,650 $
3 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 432,208 124,286,392,715 Rls. 3,578,755 $
4 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 408,690 118,790,148,470 Rls. 3,293,875 $
5 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 302,502 90,692,248,420 Rls. 2,431,100 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 281,180 79,710,765,695 Rls. 2,457,265 $
7 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 224,758 67,236,347,169 Rls. 1,825,436 $
8 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 103,168 49,169,806,569 Rls. 1,392,768 $
9 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 101,176 48,109,043,664 Rls. 1,377,864 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 152,500 38,397,672,605 Rls. 1,183,295 $
11 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 87,000 25,159,477,250 Rls. 775,750 $
12 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 47,930 23,187,957,480 Rls. 647,055 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 46,672 22,713,844,800 Rls. 700,080 $
14 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 52,000 14,995,054,500 Rls. 450,500 $
15 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,530 10,874,856,825 Rls. 290,655 $
16 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 18,640 9,283,437,135 Rls. 251,640 $
17 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 27,000 7,591,338,000 Rls. 232,000 $
18 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 26,100 6,549,279,625 Rls. 201,075 $
19 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,016 6,333,603,600 Rls. 195,240 $
20 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,160 3,983,508,000 Rls. 122,400 $
21 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 72027000 فروموليبدن. 5,000 2,271,831,100 Rls. 62,150 $
22 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 72027000 فروموليبدن. 5,000 2,118,240,000 Rls. 60,000 $
23 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,996 1,943,734,320 Rls. 59,940 $
24 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,000 1,471,725,000 Rls. 45,000 $
25 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 72027000 فروموليبدن. 5,000 1,235,696,000 Rls. 37,400 $
26 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 72027000 فروموليبدن. 5,000 1,232,644,000 Rls. 38,000 $
27 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 47,749 367,450,860 Rls. 9,748 $
مجموع کل
1,091,312,860,652 ريال
مجموع کل
31,321,491 دلار
[1]