آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 96,250 27,007,544,375 Rls. 724,225 $
2 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 11,105,248,000 Rls. 308,000 $
3 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,500 10,996,258,000 Rls. 312,000 $
4 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,750 5,395,021,875 Rls. 145,125 $
5 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 5,300,988,000 Rls. 154,000 $
6 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 5,227,068,000 Rls. 154,000 $
7 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 5,173,700,000 Rls. 140,000 $
8 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 451,163 4,011,133,000 Rls. 106,936 $
9 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 237,030 2,266,768,472 Rls. 61,544 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 247,075 2,049,129,568 Rls. 63,144 $
11 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 188,771 1,745,838,352 Rls. 50,320 $
12 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 193,510 1,611,510,440 Rls. 49,552 $
13 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 212,613 1,518,005,440 Rls. 45,768 $
14 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 173,470 1,443,224,528 Rls. 42,468 $
15 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 150,454 1,318,557,876 Rls. 36,448 $
16 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 146,745 1,162,107,456 Rls. 35,472 $
17 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 976,350,000 Rls. 30,000 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 105,845 881,879,296 Rls. 27,184 $
19 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 84,536 817,533,528 Rls. 23,196 $
20 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,500 713,569,500 Rls. 20,250 $
21 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 69,168 619,242,756 Rls. 16,620 $
22 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 64,334 527,831,136 Rls. 16,272 $
مجموع کل
91,868,509,598 ريال
مجموع کل
2,562,524 دلار
[1]