آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 164,358,628 143,680,518,957 Rls. 4,116,301 $
2 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 78,298,463 119,684,565,494 Rls. 3,547,450 $
3 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 140,273,297 119,221,515,403 Rls. 3,506,402 $
4 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 126,356,312 112,260,316,639 Rls. 3,159,337 $
5 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 116,923,109 95,456,754,720 Rls. 2,923,132 $
6 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 97,203,963 79,873,662,012 Rls. 2,430,096 $
7 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 215,690 70,552,130,000 Rls. 2,090,000 $
8 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 3,247,454 63,920,488,291 Rls. 1,718,955 $
9 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 76,062,153 61,756,076,130 Rls. 1,901,554 $
10 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 57,546,327 52,160,174,850 Rls. 1,437,193 $
11 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 53,632,628 49,514,200,890 Rls. 1,340,815 $
12 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 56,030,325 43,764,506,483 Rls. 1,348,837 $
13 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 3,274,246 40,429,793,437 Rls. 1,145,986 $
14 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,872,429 37,149,693,200 Rls. 1,005,350 $
15 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 40,986,418 31,658,700,900 Rls. 975,962 $
16 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,757,497 20,878,538,808 Rls. 615,124 $
17 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 997,003 15,566,696,675 Rls. 418,741 $
18 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 470,185 9,324,153,712 Rls. 258,602 $
19 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,059,371 8,720,014,730 Rls. 233,062 $
20 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 610,335 4,961,692,848 Rls. 134,274 $
21 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 300,216 3,806,921,815 Rls. 117,384 $
22 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 205,787 3,464,778,660 Rls. 92,604 $
23 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 237,537 3,347,194,203 Rls. 92,877 $
24 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 1,917,000 2,838,163,763 Rls. 80,513 $
25 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 08081000 سيب , تازه 243,633 2,673,076,400 Rls. 71,728 $
26 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 1,738,163 2,573,428,753 Rls. 73,003 $
27 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 114,297 1,578,941,268 Rls. 42,332 $
28 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 23,000 1,494,770,000 Rls. 46,000 $
29 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,850 718,847,600 Rls. 19,400 $
30 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 138,241 374,020,532 Rls. 11,528 $
31 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 8,300 311,462,400 Rls. 9,600 $
32 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 50,000 187,740,000 Rls. 5,250 $
مجموع کل
1,203,903,539,573 ريال
مجموع کل
34,969,392 دلار
[1]