آمار کل " صادرات به" کشور (اوكراين) گمرک (ملاير)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 ملاير اوكراين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 842,000 36,263,726,300 Rls. 1,107,200 $
2 12 1396 ملاير اوكراين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 722,500 29,615,049,200 Rls. 794,750 $
3 8 1396 ملاير اوكراين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 641,500 24,544,521,100 Rls. 705,650 $
4 1 1396 ملاير اوكراين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 369,000 19,142,160,000 Rls. 590,400 $
5 6 1396 ملاير اوكراين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 335,000 14,402,644,408 Rls. 435,500 $
6 11 1396 ملاير اوكراين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 340,500 13,780,046,500 Rls. 374,550 $
7 9 1396 ملاير اوكراين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 320,500 12,464,220,450 Rls. 352,550 $
8 3 1396 ملاير اوكراين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 167,000 8,670,868,007 Rls. 267,201 $
9 7 1396 ملاير اوكراين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 189,500 8,069,450,150 Rls. 238,050 $
10 4 1396 ملاير اوكراين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 147,000 6,832,186,200 Rls. 210,000 $
11 6 1396 ملاير اوكراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 84,000 6,316,380,000 Rls. 189,000 $
12 10 1396 ملاير اوكراين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 127,000 5,058,651,950 Rls. 139,700 $
13 2 1396 ملاير اوكراين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 63,000 3,269,832,000 Rls. 100,800 $
14 12 1396 ملاير اوكراين 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 68,500 2,819,220,250 Rls. 75,350 $
15 9 1396 ملاير اوكراين 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 72,000 2,794,387,200 Rls. 79,200 $
16 8 1396 ملاير اوكراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 47,440 2,612,767,488 Rls. 75,904 $
17 9 1396 ملاير اوكراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 41,000 2,311,612,800 Rls. 65,600 $
18 8 1396 ملاير اوكراين 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,560 1,261,635,144 Rls. 36,652 $
19 9 1396 ملاير اوكراين 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 1,257,996,600 Rls. 35,700 $
20 12 1396 ملاير اوكراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,197,280,000 Rls. 32,000 $
21 7 1396 ملاير اوكراين 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 915,369,000 Rls. 27,300 $
22 8 1396 ملاير اوكراين 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,000 908,740,800 Rls. 26,400 $
مجموع کل
204,508,745,547 ريال
مجموع کل
5,959,457 دلار
[1]