آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 مشهد پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 315,331 101,027,438,305 Rls. 2,986,301 $
2 8 1396 مشهد پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 132,912 39,605,000,228 Rls. 1,141,696 $
3 3 1396 مشهد پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 263,000 34,135,724,000 Rls. 1,052,000 $
4 5 1396 مشهد پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 225,000 29,502,900,000 Rls. 900,000 $
5 3 1396 مشهد پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 2,487,340 28,249,270,693 Rls. 870,596 $
6 12 1396 مشهد پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 348,014 25,243,697,627 Rls. 676,503 $
7 2 1396 مشهد پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 191,950 24,909,449,000 Rls. 767,764 $
8 6 1396 مشهد پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 175,000 23,241,300,000 Rls. 700,000 $
9 6 1396 مشهد پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 73,780 22,808,575,800 Rls. 685,800 $
10 7 1396 مشهد پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 150,000 20,304,300,000 Rls. 600,000 $
11 9 1396 مشهد پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 69,204 20,008,387,416 Rls. 565,632 $
12 10 1396 مشهد پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 59,664 17,833,337,120 Rls. 496,812 $
13 5 1396 مشهد پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,536,150 17,601,978,411 Rls. 537,658 $
14 9 1396 مشهد پاكستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 60,530 17,078,269,840 Rls. 484,240 $
15 12 1396 مشهد پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,267,270 16,579,498,437 Rls. 443,547 $
16 11 1396 مشهد پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,660 16,203,474,350 Rls. 443,275 $
17 5 1396 مشهد پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 120,000 15,714,816,000 Rls. 480,000 $
18 4 1396 مشهد پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,247,170 14,204,978,413 Rls. 436,514 $
19 6 1396 مشهد پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 96,000 12,723,840,000 Rls. 384,000 $
20 10 1396 مشهد پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 179,532 12,617,056,637 Rls. 350,044 $
21 4 1396 مشهد پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 96,000 12,486,720,000 Rls. 384,000 $
22 11 1396 مشهد پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,583,800 12,164,728,296 Rls. 329,498 $
23 11 1396 مشهد پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 868,790 11,154,437,052 Rls. 304,081 $
24 8 1396 مشهد پاكستان 04022130 ش?ر خشک صنعت? 75,000 10,535,400,000 Rls. 300,000 $
25 11 1396 مشهد پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 142,345 10,411,947,597 Rls. 282,027 $
26 7 1396 مشهد پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 73,000 9,909,172,000 Rls. 292,000 $
27 5 1396 مشهد پاكستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 11,580 9,863,079,720 Rls. 301,080 $
28 8 1396 مشهد پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 119,961 8,476,099,518 Rls. 243,767 $
29 12 1396 مشهد پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 22,930 8,089,983,545 Rls. 216,223 $
30 2 1396 مشهد پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 113,070 7,394,180,668 Rls. 227,918 $
31 12 1396 مشهد پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 867,296 7,194,234,130 Rls. 192,334 $
32 9 1396 مشهد پاكستان 04022130 ش?ر خشک صنعت? 50,000 7,084,000,000 Rls. 200,000 $
33 9 1396 مشهد پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,500 7,078,769,100 Rls. 200,400 $
34 3 1396 مشهد پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 419,992 7,056,999,419 Rls. 217,485 $
35 12 1396 مشهد پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 47,000 6,989,672,000 Rls. 188,000 $
36 10 1396 مشهد پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 550,150 6,968,395,428 Rls. 192,555 $
37 1 1396 مشهد پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 47,580 6,943,365,900 Rls. 214,110 $
38 9 1396 مشهد پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 49,000 6,914,284,000 Rls. 196,000 $
39 8 1396 مشهد پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 50,100 6,898,168,800 Rls. 200,400 $
40 1 1396 مشهد پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,300 6,897,129,750 Rls. 212,625 $
41 10 1396 مشهد پاكستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 69,220 6,834,093,338 Rls. 189,876 $
42 3 1396 مشهد پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 49,000 6,361,768,000 Rls. 196,000 $
43 10 1396 مشهد پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 49,529 6,270,546,328 Rls. 173,352 $
44 2 1396 مشهد پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 6,244,507,500 Rls. 192,500 $
45 8 1396 مشهد پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 501,820 6,129,335,789 Rls. 175,638 $
46 7 1396 مشهد پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 86,630 5,862,127,455 Rls. 172,453 $
47 11 1396 مشهد پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 45,180 5,824,038,150 Rls. 158,130 $
48 2 1396 مشهد پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 176,622 5,578,339,387 Rls. 171,926 $
49 3 1396 مشهد پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 82,045 5,204,003,831 Rls. 160,370 $
50 2 1396 مشهد پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 456,370 5,183,046,321 Rls. 159,729 $
51 7 1396 مشهد پاكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 54,145 4,774,681,643 Rls. 140,777 $
52 11 1396 مشهد پاكستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 37,000 4,755,369,500 Rls. 129,500 $
53 5 1396 مشهد پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 70,332 4,727,002,927 Rls. 144,511 $
54 1 1396 مشهد پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 72,038 4,522,059,924 Rls. 139,443 $
55 7 1396 مشهد پاكستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 65,603 4,448,119,652 Rls. 131,206 $
56 9 1396 مشهد پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 125,664 4,313,893,977 Rls. 121,583 $
57 8 1396 مشهد پاكستان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 40,700 4,302,804,000 Rls. 122,100 $
58 9 1396 مشهد پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 58,849 4,194,709,653 Rls. 118,815 $
59 12 1396 مشهد پاكستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 55,669 4,169,475,342 Rls. 111,338 $
60 6 1396 مشهد پاكستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 40,832 4,031,465,856 Rls. 122,496 $
61 5 1396 مشهد پاكستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 61,398 4,017,609,460 Rls. 122,796 $
62 4 1396 مشهد پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 56,510 3,935,951,965 Rls. 121,011 $
63 12 1396 مشهد پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 205,350 3,835,845,345 Rls. 102,675 $
64 4 1396 مشهد پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 60,500 3,832,520,400 Rls. 117,960 $
65 9 1396 مشهد پاكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 44,860 3,765,866,097 Rls. 106,318 $
66 11 1396 مشهد پاكستان 04022130 ش?ر خشک صنعت? 25,000 3,695,200,000 Rls. 100,000 $
67 12 1396 مشهد پاكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 37,900 3,681,094,864 Rls. 98,540 $
68 11 1396 مشهد پاكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 38,110 3,641,644,659 Rls. 99,086 $
69 8 1396 مشهد پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 123,980 3,621,672,120 Rls. 104,560 $
70 10 1396 مشهد پاكستان 04022130 ش?ر خشک صنعت? 25,000 3,576,000,000 Rls. 100,000 $
71 9 1396 مشهد پاكستان 33051000 شامپوها 40,524 3,574,793,767 Rls. 100,882 $
72 11 1396 مشهد پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 24,000 3,547,392,000 Rls. 96,000 $
73 10 1396 مشهد پاكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 37,953 3,543,344,184 Rls. 98,677 $
74 7 1396 مشهد پاكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 43,910 3,500,899,765 Rls. 104,066 $
75 11 1396 مشهد پاكستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 84,695 3,486,703,377 Rls. 94,524 $
76 10 1396 مشهد پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 24,000 3,459,744,000 Rls. 96,000 $
77 6 1396 مشهد پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 52,503 3,414,510,330 Rls. 102,781 $
78 11 1396 مشهد پاكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 38,760 3,386,828,409 Rls. 91,860 $
79 6 1396 مشهد پاكستان 04022130 ش?ر خشک صنعت? 25,000 3,342,000,000 Rls. 100,000 $
80 8 1396 مشهد پاكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 36,197 3,273,856,566 Rls. 94,112 $
81 5 1396 مشهد پاكستان 04022130 ش?ر خشک صنعت? 25,000 3,270,500,000 Rls. 100,000 $
82 12 1396 مشهد پاكستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 76,725 3,248,925,970 Rls. 87,030 $
83 2 1396 مشهد پاكستان 33051000 شامپوها 39,435 3,198,143,269 Rls. 98,583 $
84 12 1396 مشهد پاكستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 31,820 3,164,904,810 Rls. 84,774 $
85 3 1396 مشهد پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 24,000 3,114,624,000 Rls. 96,000 $
86 9 1396 مشهد پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 25,000 3,031,877,520 Rls. 86,040 $
87 2 1396 مشهد پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 23,300 3,022,942,000 Rls. 93,200 $
88 8 1396 مشهد پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 24,260 2,955,224,690 Rls. 84,530 $
89 10 1396 مشهد پاكستان 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 22,680 2,880,620,820 Rls. 79,380 $
90 8 1396 مشهد پاكستان 33051000 شامپوها 32,937 2,878,860,980 Rls. 82,343 $
91 12 1396 مشهد پاكستان 33051000 شامپوها 30,705 2,849,851,648 Rls. 76,762 $
92 9 1396 مشهد پاكستان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 39,912 2,821,179,920 Rls. 79,824 $
93 3 1396 مشهد پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,194,000 2,705,157,794 Rls. 83,372 $
94 2 1396 مشهد پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,108,500 2,599,677,907 Rls. 80,123 $
95 7 1396 مشهد پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 72,000 2,579,666,880 Rls. 76,320 $
96 11 1396 مشهد پاكستان 04015010 ک ک ک خامه شير 19,680 2,528,618,400 Rls. 68,880 $
97 2 1396 مشهد پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 71,900 2,472,153,624 Rls. 76,205 $
98 8 1396 مشهد پاكستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 59,022 2,461,303,602 Rls. 70,550 $
99 8 1396 مشهد پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 137,697 2,444,609,987 Rls. 70,448 $
100 2 1396 مشهد پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,500 2,408,595,750 Rls. 74,250 $
مجموع کل
912,606,364,652 ريال
مجموع کل
26,629,090 دلار