آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ كنگ) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 مشهد هنگ كنگ 09102090 زعفران به صورت فله 7,444 397,314,482,477 Rls. 11,398,296 $
2 10 1396 مشهد هنگ كنگ 09102090 زعفران به صورت فله 6,669 366,423,720,364 Rls. 10,176,140 $
3 9 1396 مشهد هنگ كنگ 09102090 زعفران به صورت فله 6,544 350,678,623,161 Rls. 9,919,929 $
4 9 1396 مشهد هنگ كنگ 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5,594 299,132,630,048 Rls. 8,471,270 $
5 12 1396 مشهد هنگ كنگ 09102090 زعفران به صورت فله 3,955 224,342,614,413 Rls. 6,000,895 $
6 8 1396 مشهد هنگ كنگ 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2,648 140,970,707,680 Rls. 4,028,312 $
7 11 1396 مشهد هنگ كنگ 09102090 زعفران به صورت فله 2,664 139,389,578,180 Rls. 3,791,680 $
8 11 1396 مشهد هنگ كنگ 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2,396 136,653,459,112 Rls. 3,710,858 $
9 3 1396 مشهد هنگ كنگ 09102090 زعفران به صورت فله 2,590 128,672,230,325 Rls. 3,965,489 $
10 7 1396 مشهد هنگ كنگ 09102090 زعفران به صورت فله 2,425 122,332,399,852 Rls. 3,604,692 $
11 12 1396 مشهد هنگ كنگ 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2,130 119,884,699,296 Rls. 3,207,280 $
12 10 1396 مشهد هنگ كنگ 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2,087 112,083,564,566 Rls. 3,101,789 $
13 6 1396 مشهد هنگ كنگ 09102090 زعفران به صورت فله 1,939 95,760,348,232 Rls. 2,885,180 $
14 4 1396 مشهد هنگ كنگ 09102090 زعفران به صورت فله 1,723 86,331,559,990 Rls. 2,652,650 $
15 5 1396 مشهد هنگ كنگ 09102090 زعفران به صورت فله 1,653 81,380,752,466 Rls. 2,483,650 $
16 2 1396 مشهد هنگ كنگ 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1,658 81,172,330,881 Rls. 2,501,677 $
17 1 1396 مشهد هنگ كنگ 09102090 زعفران به صورت فله 1,627 80,694,211,728 Rls. 2,488,356 $
18 2 1396 مشهد هنگ كنگ 09102090 زعفران به صورت فله 1,548 73,151,673,964 Rls. 2,254,746 $
19 4 1396 مشهد هنگ كنگ 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1,298 64,208,014,910 Rls. 1,974,126 $
20 1 1396 مشهد هنگ كنگ 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1,351 62,225,042,424 Rls. 1,918,610 $
21 3 1396 مشهد هنگ كنگ 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1,217 61,710,898,660 Rls. 1,901,718 $
22 6 1396 مشهد هنگ كنگ 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1,057 52,799,736,168 Rls. 1,593,657 $
23 5 1396 مشهد هنگ كنگ 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 621 29,598,477,091 Rls. 903,737 $
24 7 1396 مشهد هنگ كنگ 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 547 27,662,834,786 Rls. 816,137 $
25 12 1396 مشهد هنگ كنگ 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 75 3,393,223,115 Rls. 91,225 $
26 3 1396 مشهد هنگ كنگ 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 74 2,860,518,862 Rls. 88,168 $
27 4 1396 مشهد هنگ كنگ 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 54 2,056,193,100 Rls. 63,180 $
28 8 1396 مشهد هنگ كنگ 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 42 1,893,051,008 Rls. 53,805 $
29 1 1396 مشهد هنگ كنگ 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 37 1,413,638,628 Rls. 43,580 $
30 6 1396 مشهد هنگ كنگ 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 6 377,537,385 Rls. 11,352 $
31 11 1396 مشهد هنگ كنگ 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5 307,578,023 Rls. 8,408 $
32 10 1396 مشهد هنگ كنگ 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 296,372,597 Rls. 8,210 $
33 9 1396 مشهد هنگ كنگ 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 292 266,834,693 Rls. 7,558 $
34 9 1396 مشهد هنگ كنگ 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 83,446,558 Rls. 2,368 $
35 2 1396 مشهد هنگ كنگ 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 35,524,598 Rls. 1,095 $
36 7 1396 مشهد هنگ كنگ 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 28,119,626 Rls. 820 $
37 12 1396 مشهد هنگ كنگ 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 19 21,551,040 Rls. 576 $
38 1 1396 مشهد هنگ كنگ 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 45 4,378,980 Rls. 135 $
39 5 1396 مشهد هنگ كنگ 67021000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 25 2,456,925 Rls. 75 $
40 11 1396 مشهد هنگ كنگ 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 9 1,315,944 Rls. 36 $
41 3 1396 مشهد هنگ كنگ 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 7 681,471 Rls. 21 $
42 1 1396 مشهد هنگ كنگ 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 5 486,570 Rls. 15 $
43 6 1396 مشهد هنگ كنگ 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 4 265,352 Rls. 8 $
مجموع کل
3,347,617,765,249 ريال
مجموع کل
96,131,509 دلار
[1]