آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 مشهد عراق 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 987 99,913,016,000 Rls. 2,670,400 $
2 3 1396 مشهد عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 8,169,220 92,779,990,955 Rls. 2,859,312 $
3 9 1396 مشهد عراق 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 252,270 91,644,986,508 Rls. 2,599,307 $
4 12 1396 مشهد عراق 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 230,155 89,592,704,666 Rls. 2,398,438 $
5 7 1396 مشهد عراق 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 242,447 84,252,222,797 Rls. 2,495,786 $
6 2 1396 مشهد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 691,986 84,062,169,392 Rls. 2,591,012 $
7 12 1396 مشهد عراق 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 363 81,731,570,900 Rls. 2,184,460 $
8 11 1396 مشهد عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 363,030 81,363,305,268 Rls. 2,208,375 $
9 9 1396 مشهد عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 323,779 69,357,962,703 Rls. 1,964,641 $
10 2 1396 مشهد عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 6,039,070 68,571,860,649 Rls. 2,113,394 $
11 10 1396 مشهد عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 289,978 62,526,995,537 Rls. 1,733,929 $
12 12 1396 مشهد عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 278,500 61,692,641,895 Rls. 1,654,782 $
13 2 1396 مشهد عراق 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 179,232 60,253,842,795 Rls. 1,857,021 $
14 12 1396 مشهد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 382,412 56,454,388,064 Rls. 1,512,328 $
15 9 1396 مشهد عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 102,200 50,610,949,200 Rls. 1,430,800 $
16 2 1396 مشهد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 5,959,024 48,939,232,440 Rls. 1,508,412 $
17 7 1396 مشهد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 94,328 48,428,350,632 Rls. 1,427,055 $
18 11 1396 مشهد عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 5,131,816 48,042,363,869 Rls. 1,304,287 $
19 10 1396 مشهد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 89,931 47,849,719,362 Rls. 1,327,918 $
20 10 1396 مشهد عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 92,000 46,498,732,000 Rls. 1,288,000 $
21 7 1396 مشهد عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 194,755 43,629,145,896 Rls. 1,285,376 $
22 5 1396 مشهد عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 5,106,432 40,420,620,364 Rls. 1,234,617 $
23 10 1396 مشهد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 314,327 38,288,472,495 Rls. 1,061,897 $
24 1 1396 مشهد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 319,845 38,014,338,456 Rls. 1,172,285 $
25 4 1396 مشهد عراق 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 113,126 37,721,268,335 Rls. 1,160,833 $
26 9 1396 مشهد عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 4,226,493 35,651,620,658 Rls. 1,008,929 $
27 12 1396 مشهد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 100,744 35,138,670,840 Rls. 935,496 $
28 3 1396 مشهد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,999,869 33,363,034,558 Rls. 1,028,188 $
29 2 1396 مشهد عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 250,000 32,437,800,000 Rls. 999,828 $
30 9 1396 مشهد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 265,212 31,658,442,132 Rls. 895,463 $
31 12 1396 مشهد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 257,314 31,409,148,966 Rls. 841,294 $
32 12 1396 مشهد عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 40,996 31,098,579,535 Rls. 835,145 $
33 6 1396 مشهد عراق 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 89,837 30,637,623,308 Rls. 930,924 $
34 3 1396 مشهد عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 235,000 30,502,840,000 Rls. 940,000 $
35 11 1396 مشهد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 239,607 30,121,148,864 Rls. 816,151 $
36 1 1396 مشهد عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 2,607,580 29,600,435,626 Rls. 912,658 $
37 3 1396 مشهد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 230,016 29,019,365,090 Rls. 894,384 $
38 5 1396 مشهد عراق 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 83,011 28,108,686,848 Rls. 860,672 $
39 9 1396 مشهد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 72,379 26,726,372,232 Rls. 756,292 $
40 12 1396 مشهد عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 258,749 25,161,887,353 Rls. 674,398 $
41 6 1396 مشهد عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 113,642 24,917,160,605 Rls. 750,033 $
42 5 1396 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 513,649 24,383,058,777 Rls. 744,790 $
43 7 1396 مشهد عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 308,126 24,301,518,579 Rls. 715,554 $
44 1 1396 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 506,911 23,832,997,976 Rls. 735,021 $
45 5 1396 مشهد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 138,802 23,651,005,439 Rls. 722,478 $
46 7 1396 مشهد عراق 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 267,260 23,498,272,562 Rls. 692,200 $
47 5 1396 مشهد عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 107,890 23,321,589,960 Rls. 712,117 $
48 11 1396 مشهد عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 238,673 22,833,520,785 Rls. 619,085 $
49 4 1396 مشهد عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 2,870,465 22,794,658,730 Rls. 700,303 $
50 8 1396 مشهد عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 44,500 22,432,506,000 Rls. 642,000 $
51 2 1396 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 470,616 22,139,692,162 Rls. 682,332 $
52 11 1396 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 407,822 21,796,173,194 Rls. 591,342 $
53 10 1396 مشهد عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 2,533,965 21,747,192,231 Rls. 603,237 $
54 9 1396 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 408,248 20,902,971,681 Rls. 591,960 $
55 8 1396 مشهد عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 33,789 20,417,287,447 Rls. 580,351 $
56 6 1396 مشهد عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 2,545,468 20,347,132,160 Rls. 612,393 $
57 7 1396 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 401,729 19,742,616,064 Rls. 582,508 $
58 6 1396 مشهد عراق 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 31,412 19,506,619,020 Rls. 583,681 $
59 6 1396 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 402,925 19,464,962,106 Rls. 584,242 $
60 8 1396 مشهد عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 90,543 19,308,950,826 Rls. 551,582 $
61 7 1396 مشهد عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 2,386,974 19,281,749,594 Rls. 568,466 $
62 5 1396 مشهد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 190,859 18,795,781,971 Rls. 574,165 $
63 3 1396 مشهد عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 194,518 18,330,642,610 Rls. 564,952 $
64 10 1396 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 349,540 18,274,892,682 Rls. 506,835 $
65 9 1396 مشهد عراق 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 196,530 18,000,733,816 Rls. 509,442 $
66 11 1396 مشهد عراق 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 46,464 17,943,878,222 Rls. 488,654 $
67 11 1396 مشهد عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 2,056,944 17,831,052,435 Rls. 484,976 $
68 6 1396 مشهد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 170,830 17,761,135,277 Rls. 534,548 $
69 8 1396 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 344,888 17,567,756,125 Rls. 500,087 $
70 11 1396 مشهد عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 34,000 17,051,384,000 Rls. 465,000 $
71 3 1396 مشهد عراق 04022130 ش?ر خشک صنعت? 125,000 16,226,800,000 Rls. 500,000 $
72 12 1396 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 294,596 16,135,395,077 Rls. 431,891 $
73 7 1396 مشهد عراق 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 69,502 15,990,941,948 Rls. 470,603 $
74 1 1396 مشهد عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 163,354 15,889,928,974 Rls. 490,063 $
75 9 1396 مشهد عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 168,931 15,852,344,487 Rls. 448,493 $
76 6 1396 مشهد عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 394,847 15,777,891,880 Rls. 474,718 $
77 6 1396 مشهد عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 226,602 15,658,539,333 Rls. 469,966 $
78 8 1396 مشهد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 58,514 15,500,363,409 Rls. 445,883 $
79 9 1396 مشهد عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 52,730 15,465,897,085 Rls. 437,215 $
80 7 1396 مشهد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 150,375 15,447,399,597 Rls. 455,641 $
81 4 1396 مشهد عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 51,765 15,162,227,325 Rls. 465,885 $
82 3 1396 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 321,841 15,144,089,351 Rls. 466,670 $
83 9 1396 مشهد عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 26,490 15,128,312,215 Rls. 429,250 $
84 2 1396 مشهد عراق 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 9,532 14,959,115,094 Rls. 461,146 $
85 1 1396 مشهد عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 69,103 14,790,871,748 Rls. 456,124 $
86 10 1396 مشهد عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 23,356 14,735,023,912 Rls. 410,477 $
87 1 1396 مشهد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,774,882 14,619,324,958 Rls. 450,775 $
88 4 1396 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 303,166 14,292,949,305 Rls. 439,591 $
89 6 1396 مشهد عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 25,134 14,255,511,678 Rls. 427,312 $
90 5 1396 مشهد عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 25,912 13,819,913,734 Rls. 421,214 $
91 8 1396 مشهد عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 168,379 13,625,865,697 Rls. 391,019 $
92 4 1396 مشهد عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 24,576 13,548,456,345 Rls. 416,289 $
93 3 1396 مشهد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 572,857 13,216,070,447 Rls. 407,291 $
94 7 1396 مشهد عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,350 13,129,208,000 Rls. 389,600 $
95 12 1396 مشهد عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 28,180 13,094,893,750 Rls. 352,250 $
96 10 1396 مشهد عراق 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 18,813 12,695,134,179 Rls. 352,261 $
97 7 1396 مشهد عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 342,250 12,599,358,746 Rls. 371,395 $
98 7 1396 مشهد عراق 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 46,200 12,438,172,800 Rls. 369,600 $
99 4 1396 مشهد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 123,861 12,429,640,761 Rls. 381,663 $
100 10 1396 مشهد عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,361,034 12,338,083,812 Rls. 341,524 $
مجموع کل
3,089,423,125,871 ريال
مجموع کل
89,394,630 دلار